V sekci „VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ“ byly zveřejněny výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oborů Mechanik elektrotechnik, Optik a Provozní elektrotechnika.

Uchazeči (jejich zákonní zástupci), kteří nejsou přijati ke studiu, si mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy dne 3. května 2018 (nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou).
Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání a pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, bude na základě odvolání ředitel školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.