Výsledky přijímacího řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.

Kontakty na školu:

Mgr. Luděk Šipula, zástupce ředitele pro teoretické vyučování – 602 201 290
Nikola Výtisková, studijní oddělení – 556 205 242, nvytiskova@sse-najizdarne.cz

 

2. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

2. července 2020:

Optik 23 – 62 – L / 01

335, 336, 337

Výsledky přijímacího řízení.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

528, 529, 530, 531

Výsledky přijímacího řízení.

Provozní elektrotechnika 26 – 41 – L / 52 (forma denní)

720, 721, 722

Výsledky přijímacího řízení.

 

1. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

16. června 2020:

Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01

101; 102; 103; 104; 105; 109; 110; 112; 114; 116; 118; 119; 120; 121; 123; 125; 126; 127; 129; 132; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 142; 143; 144; 145; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 156; 157; 158; 159; 161; 162; 163; 166; 169; 171; 173; 174; 177; 178; 180; 181; 182; 188; 191; 197; 198; 200; 203.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že  odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.
PŘIJATÍ UCHAZEČI nebo jejich rodiče (zákonní zástupci) mají 5 pracovních dní, tj. nejpozději do 23. 6. 2020 na odevzdání zápisového lístku a návratky (zde).
Zápisové lístky můžete doručit osobně nebo zaslat na adresu školy:
16. 6. = 14:00 – 17:00 h, 17. 6.  = 8:00 – 17:00 h, 18. 6.  = 8:00 – 15:30 h, 19. 6. = 8:00 – 15:00 h, 22. 6. = 8:00 – 17:00 h, 23. 6. = 8:00 – 15:30 h

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči mají možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého nebo svého dítěte a vyjádřit se dne 16. 6. 2020 od 10 do 17 hodin k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Optik 23 – 62 – L / 01

300; 301; 302; 303; 304; 305; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 320; 321; 322; 323; 324; 326; 327; 329; 330; 331; 332; 334.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že  odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.

PŘIJATÍ UCHAZEČI nebo jejich rodiče (zákonní zástupci) mají 5 pracovních dní, tj. nejpozději do 23. 6. 2020 na odevzdání zápisového lístku a návratky (zde).
Zápisové lístky můžete doručit osobně nebo zaslat na adresu školy:
6. 6. = 14:00 – 17:00 h, 17. 6.  = 8:00 – 17:00 h, 18. 6.  = 8:00 – 15:30 h, 19. 6. = 8:00 – 15:00 h, 22. 6. = 8:00 – 17:00 h, 23. 6. = 8:00 – 15:30 h

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči mají možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého nebo svého dítěte a vyjádřit se dne 16. 6. 2020 od 10 do 17 hodin k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Provozní elektrotechnika 26 – 41 – L / 52 (forma denní)

700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.
Prosíme přijaté uchazeče o vyplnění potvrzení (zde), že ke studiu v září 2020 nastoupí.

27. dubna 2020:

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

600, 602, 605, 610, 612, 613, 616, 619, 620, 622, 623, 625, 630, 631, 635, 637, 641, 642, 643, 645, 647, 649, 650, 651, 657, 658, 661, 665, 669, 671.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že  odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že  odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2020 za podmínky, že  odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2020 skutečně do školy nastoupí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Seznam nepřijatých uchazečů:

16. června 2020:

Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01

106; 107; 108; 111; 113; 115; 117; 122; 124; 128; 130; 133; 141; 146; 153; 154; 155; 160; 164; 165; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 179; 183; 184; 185; 186; 187; 189; 190; 192; 193; 194; 195; 196; 201; 202.

Informace pro nepřijaté žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce)
Žádáme rodiče (zákonné zástupce) uchazečů, kteří nebyli přijati, aby si dne 16. 6.  2020 v době od 14 do 17 hodin, nebo 17. 6. 2020 od 8 do 15 hodin vyzvedli na studijním oddělení školy (u paní Nikoly Výtiskové) rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte ke vzdělávání na naší škole. Zároveň máte možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí ke vzdělávání k řediteli školy (tiskopis bude k dispozici na studijním oddělení).
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou na adresu zákonného zástupce. Žádost o nové rozhodnutí může zákonný zástupce podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí). Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
Nové rozhodnutí ředitele školy bude vydáno nejdříve 24. 6. 2020.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči mají možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého nebo svého dítěte a vyjádřit se dne 16. 6. 2020 od 10 do 17 hodin k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Optik 23 – 62 – L / 01

328; 325; 319; 306; 333.

Informace pro nepřijaté žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce)
Žádáme rodiče (zákonné zástupce) uchazečů, kteří nebyli přijati, aby si dne 16. 6.  2020 v době od 14 do 17 hodin, nebo 17. 6. 2020 od 8 do 15 hodin vyzvedli na studijním oddělení školy (u paní Nikoly Výtiskové) rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte ke vzdělávání na naší škole. Zároveň máte možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí ke vzdělávání k řediteli školy (tiskopis bude k dispozici na studijním oddělení).
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou na adresu zákonného zástupce. Žádost o nové rozhodnutí může zákonný zástupce podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí). Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
Nové rozhodnutí ředitele školy bude vydáno nejdříve 24. 6. 2020.

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči mají možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého nebo svého dítěte a vyjádřit se dne 16. 6. 2020 od 10 do 17 hodin k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

27. dubna 2020:

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

608, 603, 607, 648, 604, 611, 621, 668, 629, 618, 644, 624, 627, 634, 663, 626, 653, 606, 639, 646, 632, 614, 654, 660, 664, 609, 633, 656, 636, 659, 667, 640, 617, 666, 655, 662, 615, 652, 601, 628, 638, 670.

 

Informace pro nepřijaté žáky, jejich rodiče (zákonné zástupce)

Hodnocením kritérií přijímacího řízení jste se dostali do skupiny nepřijatých uchazečů.

Nicméně je třeba připomenout, že celá řada uchazečů, kteří se umístili v hodnocení před Vámi, má vybraný ještě druhý obor, mnohdy obor, na který se uskuteční jednotná příjímací zkouška v termínu stanoveném Ministerstvem školství (pravděpodobně červen 2020).

Organizace přijímacího řízení se v současné době řídí speciálním zákonem 135 /2020Sb (Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,)

Dle § 18 tohoto zákona není proti rozhodnutí ředitele odvolání přípustné.

Pokud však Váš zájem o studium zvoleného oboru bude trvat, ředitel školy může podle §101 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), vydat „ Nové rozhodnutí“

Aby k tomuto mohlo dojít, musí mít od Vás ředitel školy obdržet emailem potvrzený zájem o studium oboru (nvytiskova@sse-najizdarne.cz), na který vystavil rozhodnutí o nepřijetí a uvolněnou kapacitu v oboru.

Jelikož školy nezveřejňují výsledky jednotně a jednotná přijímací zkouška proběhne v červnu roku 2020,  budeme Váš zájem o studium evidovat a následně Vás kontaktovat podle pořadí a volné kapacity.

Buďme tedy prosím v kontaktu.

Kontakty na školu: Mgr. Luděk Šipula, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, tel: 602 201 290
Nikola Výtisková, studijní oddělení, nvytiskova@sse-najizdarne.cz, tel: 556 205 242

S přáním zejména hodně zdraví

Ing Tomáš Führer
Ředitel školy