MATURITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Aktuálně

Právě byly všem žákům odeslány výsledky didaktických testů. (15. 5. 2024, 8:30).

Bylo zveřejněno organizační schéma profilových zkoušekjednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy?

Žáci přestávají být žáky školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonali poslední zkoušku maturitní zkoušky (§75, odst. 3 Školský zákon).
Nevykonal-li žák úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit (§75, odst. 3 Školský zákon).

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http: https://maturita.cermat.cz/.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.

JARNÍ TERMÍN MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Maturitní kalendář

Maturitní kalendář naleznete na tomto odkazu.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 podává žák řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2023. Pokud máte zájem o částečně předvyplněnou přihlášku, řiďte se instrukcemi zástupce ředitele teoretického vyučování Ing. Radima Truchlého, v opačném případě využijte bianko přihlášku.

  • Žáci maturitních ročníků budou osloveni ve škole ZŘTV Ing. Radimem Truchlým a třídním učitelem.
  • Maturanti přihlašující se k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce se mohou osobně přihlásit v pondělí 20. 11. 2023 v době od 7:00 do 16:30 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd). Pokud se nemůžete dostavit osobně, požádejte o zaslání předvyplněné přihlášky e-mailem na truchly@sse-najizdarne.cz z e-mailu, který jste uvedli jako kontaktní při předchozím přihlášení k maturitní zkoušce! Předvyplněná přihláška Vám bude zaslána na e-mail 20. 11. 2023. Také můžete o zaslání předvyplněné přihlášky požádat v pondělí 20. 11. 2023 ve výše zmíněné době.

    Další možnost osobního podání přihlášky je:

    • úterý 28. 11. 2023 od 14:30 do 16:30;

    • středa 29. 11. 2023 od 7:00 do 9:00.

  •  

Výpis z přihlášky

Nejpozději do 20. prosince 2023, resp. 5. července 2024 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem, žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Termíny konání maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou se konat 2.-7. května 2024. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2024.

Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2024 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2024. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2024. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA

ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

MATURITNÍ ZKOUŠKA

§ 77

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

§ 78

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: Anglický jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující.

Povolené pomůcky k  didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem a příjmením.

Žáci mají možnost si nechat zkontrolovat povolené pomůcky z matematiky v době od 7:30 do 8:00. 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

§ 79

1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a
pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto
cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek
pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s
vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z
jazyka národnostní menšiny.
(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné
zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.
Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.

Nepovinné zkoušky

Nabídka nepovinných předmětů není stanovena.

Vázané profilové zkoušky

Český jazyk a literatura

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. 
Bližší specifikace profilové zkoušky českého jazyka a literatury
 
Formulář pro výběr 20 literárních děl. DOCX, PDF

Povolenými pomůckami pro písemnou práci jsou psací potřeby a Pravidla českého pravopisu.

Anglický jazyk

Bližší specifikace profilové zkoušky anglického jazyka pro ústní zkoušku z Anglického jazyka.

Přílohy:

Povolenými pomůckami pro písemnou práci jsou psací potřeby a slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

Povinné zkoušky podle oboru studia

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (bližší specifikace profilové zkoušky).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhy).

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (bližší specifikace profilové zkoušky).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhy).

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky  (tématické okruhy).

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky  (tématické okruhy).

Kritéria hodnocení profilových zkoušek pro třídu:

4.MB, 2.NE, 4.OP, 4.MA