MATURITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Aktuálně

Informace pro převzetí výpisů z přihlášky k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce: Osobní předávaní výpisu z přihlášek: 9. 12. 2021 (čt) 7:00 -16:00.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy?

Žáci přestávají být žáky školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonali poslední zkoušku maturitní zkoušky (§75, odst. 3 Školský zákon).
Nevykonal-li žák úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit (§75, odst. 3 Školský zákon).

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http: https://maturita.cermat.cz/.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.

JARNÍ TERMÍN MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Maturitní kalendář

Maturitní kalendář naleznete na tomto odkazu.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 podává žák řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021 (27. června 2022 pro podzimní termín). Pokud máte zájem o částečně předvyplněnou přihlášku, řiďte se instrukcemi Vašeho třídního učitele nebo zástupce ředitele teoretické vyučování Ing. Radima Truchlého, v opačném případě využijte bianko přihlášku.

Informace pro přihlášení se k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce: 

  • Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce můžete podat osobně ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 7:00 do 16:00 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd) nebo v pondělí 22. 11. 2021 od 7:00 do 16:00 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd).
  • Dále Vám na vaši žádost může být zaslána předvyplněná přihláška na e-mail, který jste zadali při předcházejícím přihlášení k maturitní zkoušce. O zaslání přihlášky požádejte e-mailem do 22. 11. 2021 nebo telefonicky v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pokud potřebujete konzultovat vaši přihlášku k maturitní zkoušce, učiňte tak v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pro podání přihlášky k maturitní zkoušce můžete také využít bianko přihlášku.

Výpis z přihlášky

Výpis z přihlášky slouží ke kontrole správného zadání přihlášky do systému pro maturitní zkoušky. Termín do 20. prosince (5. července pro podzimní termín).

Informace pro převzetí výpisů z přihlášky k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce: Osobní předávaní výpisu z přihlášek: 9. 12. 2021 (čt) 7:00 -16:00.

Termíny konání maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 2. května 2022 do 5. května 2022. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2022 do 10. června 2022. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2022. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku a písemnou zkoušku konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA

ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

MATURITNÍ ZKOUŠKA

§ 77

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

§ 78

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: Anglický jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující.

Český jazyk a literatura

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části  vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. 
Seznam
 literárních děl pro ústní část zkoušky českého jazyka a literatury.
Formulář pro výběr 20 literárních děl.

Anglický jazyk

Seznam pro ústní zkoušku z Anglického jazyka.

Povolené pomůcky k  didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem a příjmením.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

§ 79

1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a
pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto
cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek
pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s
vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z
jazyka národnostní menšiny.
(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné
zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.
Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.

Nepovinné zkoušky

Nabídka nepovinných předmětů není stanovena.

Povinné zkoušky podle oboru studia

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhy, kritéria hodnocení).

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhy, kritéria hodnocení).

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky  (tématické okruhy, kritéria hodnocení).

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky  (tématické okruhy, kritéria hodnocení).