MATURITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – podzimní termín (září 2021)

Výsledky didaktických testů

Dne 10. 6. 2021 byly všem žákům konajícím didaktické testy zaslány e-,maily s výsledky.

Kontrola pomůcek pro didaktický test z Matematiky

Kontrola pomůcek pro didaktický test z Matematiky proběhne před zkouškou od 11:30.

Epidemická opatření

Pokud se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, pracoviště, kde se koná zkouška. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19. Což je v našem případě vždy zajištěno.

Dále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření, podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech staveb. Výjimka je stanovena pro případ, kdy zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. V takovém případě nemusí nosit žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Bližší informace naleznete v dokumentu ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY, ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A ABSOLUTORIA V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021.

Organizace maturitní zkoušky:

Přihlášky:

TERMÍN PRO ODEVZDÁVANÍ PŘIHLÁŠKY VYTISKNUTÉ PŘÍMO Z IS CERTIS JE ÚTERÝ 20. 7. 2021 OD 7:00 DO 14:00.

Přihlášky se k podzimnímu termínu maturitní zkoušky odevzdávají do 23. 7. 2021:

 • doporučeně poštou na adresu (pro jistotu ně o této skutečnosti informujte e-mailem na adrese truchly@sse-najizdarne.cz):
  Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
  Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava;
 • nebo osobně ve škole:
  • ve středu 7. 7. 2021 od 9:30 do 10:30, od 12:00 do 13:00 nebo 15:00 do 16:00;
  • ve čtvrtek 8. 7. 2021 od 9:30 do 10:30;
  • v pátek 9. 7. 2021 od 13:30 do 14:30.

Protože minimálně do 19. 7. 2021 nebude otevřen projekt pro podzimní maturitní zkoušky, je pro přihlášení potřeba využít bianko přihlášku (i předvyplněnou):

Pokud přijdete do školy, můžeme Vám bianko přihlášku vytisknout.

V týdnu 19. až 23. 7. 2021 bude umožněno ještě v jednom dni odevzdání přihlášky ve škole i s tiskem přihlášky z CERTISu.

MATURITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – mimořádný termín (červenec 2021)

!!! Z TOHOTO DOKUMENTU VYPLÝVÁ, ŽE SE ŽÁCI na mimořádném termínu didaktických testů maturitní zkoušky NEMUSÍ prokazovat negativním
testem/prodělaným covidem-19/očkováním. !!!

Ochrana dýchacích cest (1. 7. 2021 12:00):

 • ve společných prostorách školy je potřeba mít správně nasazený respirátor jeho účinnost filtrace splňuje minimálně požadavky pro respirátory FFP2;
 • při samotné zkoušce, kdy žáci sedí na svých zkušebních místech, není potřeba mít nasazen respirátor.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem a příjmením.

Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu: https://www.sse-najizdarne.cz/wp-content/uploads/2020/05/Povolen%C3%A9-pom%C5%AFcky.png

Pomůcky lze odevzdat ke kontrole pouze pro didaktický test z Matematiky a to ve středu 7. 7. 2021 před zkouškou v době od 8:00 do 8:30 na adrese: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o., Na Jízdárně 30, 702 00 OSTRAVA

Pokud nepřinesete pomůcky ke kontrole, budou Vám zkontrolovány přímo ve zkušební místnosti (zde již nebude možnost drobných oprav, např. vygumování vpisků tužkou atp.)

MATURITA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – jarní termín (květen a červen 2021)

Aktuálně

Maturitní vysvědčení

Maturitní vysvědčení budeme předávat podle následujícího harmonogramu:

 • Pro žáky, kteří získali maturitní vysvědčení v řádném termínu bude při slavnostní předávaní maturitního vysvědčení v pátek 18. 6. 2021. Bližší informace naleznete zde.
 • Žáci, kteří získali maturitní vysvědčení v opravném nebo náhradním termínu si mohou pro ně přijít od pondělí 21. 6. 2021 vždy v pondělí nebo ve středu v době od 7:00 do 15:30 (v jiný den a čas pouze po dohodě: tel. 556 205 242) do kanceláře 222 k paní Nikole Výtiskové.

Výsledky didaktických testů

Právě byly všem žákům odeslány výsledky didaktických testů do e-mailových schránek zadatných v přihláškách k MZ. E-MAILY BUDOU ŽÁKŮM CHODIT POSTUPNĚ, V ŘÁDŮ NĚKOLIKA HODIN!

Příprava k maturitní zkoušce

Pokud budete mít zájem, můžete k přípravě k maturitní zkoušce využít portálu České školní inspekce. Bližší informace naleznete na tomto odkazu.

Úprava průběhu a konání maturitních zkoušek

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo:

Hlavní změny jsou:

Pokud máte zájem, můžete se registrovat na výsledkový portál žáka, informace naleznete níže:

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pakliže žák nemá výpis z přihlášky k maturitní zkoušce ani pozvánku k písemným zkouškám společné části u sebe, musí se obrátit na ředitele školy a požádat o předání jednoho z těchto dokumentů.

Registrace pro jarní zkušební období 2021 byla zpřístupněna 4. ledna 2021.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy?

Žáci přestávají být žáky školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonali poslední zkoušku maturitní zkoušky (§75, odst. 3 Školský zákon).
Nevykonal-li žák úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit (§75, odst. 3 Školský zákon).

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http: https://maturita.cermat.cz/.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/udelammaturitu/.

JARNÍ TERMÍN MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo:
Opatření k úpravě podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021.

Hlavní změny jsou:

 • Maturitní zkoušku může konat žák posledního ročníku maturitního oboru, který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 • MŠMT v jednotném zkušebním schématu zveřejnilo mimořádný termín pro konání didaktických testů, který je určen v naší škole pro žáky, kteří se nemohli účastnit řádného termínu z důvodu onemocnění nemocí COVID-19 nebo byly v souvislostí s touto nemocí k karanténě v době konání řádného termínu didaktických testů.
 • MŠMT tímto opatřením změnilo podobu profilových zkoušek z Českého jazyku a literatury a z Cizích jazyků.
 • Na základě tohoto potření byla upravena praktické zkoušku z odborného výcviku pro obory 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik a  23-62-L/01 Optik.

Maturitní kalendář

Maturitní kalendář naleznete na tomto odkazu.

Přihláška k maturitní zkoušce

Již proběhlo.

Výpis z přihlášky
Již proběhlo.

Termíny konání maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 24. května 2021 do 26. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2021 (MŠMT zveřejnilo OOP, kterým posunulo termín vydání JZS na 31. ledna 2021.) .

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. června 2021 do 23. července 2021. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku a písemnou zkoušku konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Stručný přehled konání didaktických testů naleznete na stránkách CERMATu,
Celé sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete na stránkách MŠMT.

ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMAPOZOR!!! ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA BYLO UPRAVENO 31. 3. 2021.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

§ 77

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

§ 78

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: Anglický jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující.

Český jazyk a literatura

Přihlásit k ústní části profilové zkoušky se musí žák do 30. 4. 2021.

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části  vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 30. dubna pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. 
Seznam
 literárních děl pro ústní část zkoušky českého jazyka a literatury.
Formulář pro výběr 20 literárních děl.
Průběh a kritéria hodnocení profilové ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. Pro žáky určené v bodě X opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne ze dne 29. ledna 2021. (tj. U žáků, kteří svůj řádný termín maturitní zkoušky konají na jaře 2021 a  kteří svůj řádný termín konali v roce 2020.)

Povolené pomůcky

Cizí jazyk

Přihlásit k ústní části profilové zkoušky se musí žák do 30. 4. 2021.

Seznam témat pro ústní zkoušku z Anglického jazyka.
Seznam témat pro ústní zkoušku z Německého jazyka.
Průběh a kritéria hodnocení profilové ústní zkoušky z cizího jazyka. Pro žáky určené v bodě X opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne ze dne 29. ledna 2021. (tj. U žáků, kteří svůj řádný termín maturitní zkoušky konají na jaře 2021 a  kteří svůj řádný termín konali v roce 2020.)

Průběh a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka.

Povolené pomůcky

Povolené pomůcky k  didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem a příjmením.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

§ 79

1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a
pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto
cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek
pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s
vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z
jazyka národnostní menšiny.
(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné
zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.
Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.

Nepovinné zkoušky

Nabídka nepovinných předmětů není stanovena.

Povinné zkoušky podle oboru studia

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MP, šablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhykritéria hodnocení).

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MPšablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhykritéria hodnocení).

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).