Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkovou organizaci:
  • Název: Moore Advisiry CZ s.r.o.
  • IČ: 09692142
  • Sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
  • Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
  • E-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
  • ID datové schránky:  q4hs4wu
  • Telefon: +420 734 647 701
 • Osobní údaje naše škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud naše škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) škole;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Soubor dokumentů a listin vztahujících se k GDPR (jsou uloženy na sekretariátu ředitele školy):
  • Vnitřní audit školy před účinností GDPR.
  • Příkaz ředitele školy k opatřením po provedeném auditu.
  • Spisový řád, včetně skartačního plánu. Upravuje lhůty pro uchovávání osobních údajů a jejich skartaci.
  • Záznamy o činnostech zpracovávání osobních údajů podle článku 30 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Obsahují a uvádějí pracovní funkce zpracovatelů osobních údajů.
  • Informace žákům (zákonným zástupcům) před podáním přihlášky ke studiu na naší škole, zveřejněných na webových stránkách školy, o ochraně a uchovávání osobních údajů žáků.
  • Souhlas zákonného zástupce se zpracováním a uchováním osobních údajů žáka po předepsanou dobu.
  • Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů zletilého žáka po předepsanou dobu.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce žáka.
  • Informace zaměstnanci o zpracování a uchování jeho osobních údajů.
  • Dohoda s účastníkem dalšího vzdělávání, včetně ujednání o zpracování a uchování jeho osobních údajů.
  • Text ujednání ve smlouvách o praktickém vyučování mimo školu podle ustanovení § 12 vyhl. MŠMT č. 13/2005 Sb.
  • Poskytování osobních údajů žáků při praktickém vyučování mimo školu.
  • Doložky o ochraně osobních údajů v dodavatelských a odběratelských vztazích.