Zákon č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů má za cíl transportovat směrnici Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Podstata tohoto zákona spočívá v poskytnutí ochrany oznamovatelům (ang. whistlebower) před odvetnými opatřeními.
Pokud takováto osoba bude mít důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnána, dochází k protiprávnímu jednání které:
– má znaky trestného činu,
– porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
– porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybrané oblasti stanovené zákonem o ochraně oznamovatelů nebo
– má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí nejméně 100.000,- Kč.
Oznamovatel může takovéto jednání nahlásit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo informace uveřejnit široké veřejnosti, případně oznámit jednání Orgánům činným v trestním řízení.

V souladu s tímto zákonem si naše škola, jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
– samostatně výdělečnou činnost,
– výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
– výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
– plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
– správu svěřenského fondu,
– výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Zaměstnanci, naší školy, kteří  poskytují součinnost příslušným osobám na úseku ochrany oznamovatelů:
Jana Fojtíková (sekretariát ředitele) – email: fojtikova@sse-najizdarne.cz, tel: 556 205 230
Dana Sodomková (personalistka) – email: sodomkova@sse-najizdarne.cz, tel: 556 205 212