Škola je zapojena do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, vyhlášeného MŠMT.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy, a to na nově stanoveném tiskopisu, který je možno stáhnout na stránkách MŠMT.

Na tiskopise přihlášky se uvádějí dvě školy. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Termín přijímací zkoušky se nevyplňuje. Uchazeči obdrží pozvánku po 31. březnu 2016. V případě pokusného ověřování je termín pevně stanoven takto:

15. dubna 2016 pro čtyřleté obory vzdělání (23-62-L/01 Optik, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik)

           

Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března.

Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření (§ 60 odst. 6 školského zákona).

U oborů vzdělání 23-62-L/01 Optik, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-51-H/01 Elektrikář, 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud je nezbytnou součástí přihlášky Posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (§ 1 odst. 3 vyhlášky).

Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde v 1. kole k naplnění předpokládaného stavu žáků. Pro tato kola vyhlásí ředitel školy příslušné náležitosti nejpozději ke dni vyhlášení kola přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou budou formou testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Dodavatelem testů je společnost CERMAT. Podrobnější informace k pokusnému ověřování jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT a na stránkách společnosti CERMAT.