Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.

 

3. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

31. července 2018:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

543.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 14. srpna 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

731.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 14. srpna 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

 

2. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

30. května 2018:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

193; 194; 195.

Optik  23 – 62 – L / 01

341.

 

29. května 2018:

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

651.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 12. června 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

428.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 12. června 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

 

1. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

30. dubna 2018:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

101; 102; 103; 104; 105; 106; 108; 111; 112; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 171; 172; 174; 175; 177; 178; 179; 180; 181; 183; 184; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 16. května 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 326; 327; 328; 329; 331; 332; 333; 335; 336; 337; 338; 339.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 16. května 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 16. května 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

 

23. dubna 2018:

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 624; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 636; 637; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 650.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 9. května 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535; 537; 538; 539; 541; 542.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 9. května 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 536; 540; 623; 633; 634; 635; 647; 648.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2018 za podmínky, že do 9. května 2018 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 3. září 2018 skutečně do školy nastoupí.

 

Seznam nepřijatých uchazečů:

30. dubna 2018:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

107; 109; 110; 113; 133; 149; 159; 169; 173; 176; 182; 185.

Optik  23 – 62 – L / 01

325; 330; 334; 340.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

718

 

23. dubna 2018:

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

609; 625; 638; 649.

 

Další ustanovení:

V případě, že by počet uchazečů, kteří splní podmínky přijetí ke studiu stanovené v kritériích, převyšoval uvedený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel školy přijmout více žáků za podmínky, že nebude překročena stanovená kapacita učebního oboru, na který se uchazeč hlásí.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod identifikačními čísly) bude zveřejněno na úřední desce školy ve vestibulu hlavní budovy Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace, tj na adrese Na Jízdárně 30/423, 702 00 Ostrava dne 23. 4. 2018.

Rozhodnutí ředitele školy, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými identifikačními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizaci odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Podle § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizaci podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu s § 60 odst. 19 a § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, prostřednictvím Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.