Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

– negativní test a

– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

DALŠÍ INFORMACE:

  • Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
  • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.
  • V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.
  • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Informujeme Vás, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek (č. j. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. dubna 2021) k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek