Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání

logosropPopis a cíle projektu

Název projektu:
Česky: Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání
Anglicky: Modernization technical and didactic equipment of centres for follow-up professional education

Název operačního programu:

Společný regionální operační program

Číslo a název priority:

3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Číslo a název opatření:

3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Název výzvy:

2. kolo výzvy SROP

Všeobecný (celkový) cíl projektu:

v rámci Moravskoslezského regionu a jeho vzdělávací soustavy je:

Zoptimalizovat sekundární vzdělávání v oblasti strojírenství v souladu s potřebami kraje, vybudovat moderní systém odborné přípravy zaměřené na potřeby ekonomiky, trhu práce a společnosti založené na znalostech, poskytující širokou nabídku vzdělávacích služeb a motivující obyvatele všech věkových kategorií i sociálních skupin k jejich účasti na různých formách celoživotního vzdělávání.

Projekt prostřednictvím modernizace technologické infrastruktury středních odborných škol vytváří základnu, která povede k:

 1.  rozšíření účasti jednotlivců i institucí ve vzdělávacích programech, a to počínaje poskytováním kvalitního počátečního vzdělání (kvalitní vzdělání na počátku vytváří dobré předpoklady k celoživotnímu učení),
 2. k rozvoji dalšího profesního vzdělávání v rámci ucelenějšího systému dalšího vzdělávání (podmínka transformace a restrukturalizace stávajícího pracovního potenciálu ČR v souladu s rozvojovými změnami ekonomické základny – zvláště důležitá ve strukturálně postiženém MSK).

Zřetelné souvislosti vykazuje projekt i s výše jmenovanými opatřeními a znamená zejména zajištění rychlejšího začlenění nezaměstnaných na trh práce, pomoc skupinám ohroženým sociální exkluzí a posílení konkurenceschopnosti českých podniků a pracovních sil.

Specifický cíl projektu:

Specifický cíl projektu vychází z operačního cíle opatření 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, a to konkrétně : Rozvoj kapacit v oblasti celoživotního učení.
Projekt usiluje o zvýšení kapacity stávajících středních odborných škol zkvalitněním jejich materiálního a technického vybavení, modernizací strojů, výpočetní a didaktické techniky a o vytvoření základny regionálních center pro celoživotní učení s důrazem na další profesní vzdělávání v oblasti strojírenství.

Vznik regionálních center dalšího profesního vzdělávání vybavených stroji nové generace a výpočetní technikou s možnostmi atraktivní prezentace poznatků cílovým skupinám umožní jednotlivým centrům i MSK jako jejich zřizovateli pružně reagovat na aktuální poptávku po změně a zvýšení kvalifikace, po kvalifikační přípravě pracovníků sociálních partnerů (stávajících i nově participujících), po rekvalifikačních programech či zájmovém vzdělávání. V konečném důsledku bude nejen lépe využita kapacita a potenciál stávajících středních odborných strojírenských škol, ale zvýší se kvalita středního odborného vzdělání ve strojírenských oborech.

Doba realizace projektu:

od 03/2005 do 07/2006

Financování projektu:

Z celkového rozpočtu projektu připadá na naší školu částka 5 565 945,50 Kč, která je plně hrazena ze Strukturálních fondů EU, MSK a státního rozpočtu. Z vlastních zdrojů škola hradí přibližně 3 500 000 Kč na stavební úpravy, vybavení prostor a další materiál a práce související s uvedením pořizované techniky do provozu.

Stručný obsah projektu:

Projekt je výsledkem dlouhodobé systematické činnosti Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových kapacit v oblasti celoživotního učení, z čehož pro využití na naší škole bylo nakoupeno:

 1. 1. Obráběcí centrum CNC – MCV 500 QUICK
 2. 2. Soustruh CNC – SMARTURN 120
 3. 3. Ostřící centrum BN 102C
 4. 4. Připojení k síti LAN. propojení sítě mezi školou a dílnami.
 5. 5. Vybavení odborné učebny: datavideoprojektor, 11 kusů počítačů, 2 ks tiskáren, interaktivní tabule.

V oblasti svařování je naše škola vybavena z realizovaného projektu v roce 2001. Vzdělávání, při kterém bude využita uvedená technika, bude zabezpečování jedním pedagogickým zaměstnancem.

Tato investice umožní kvalitní vzdělání v oboru, po němž existuje na trhu práce velká poptávka, různým cílovým skupinám – od studentů denního studia (tříleté obory s výučním listem, čtyřleté obory s maturitou), přes zájemce o doplnění vzdělání, až po úplné rekvalifikace zájemců z řad nezaměstnaných (včetně skupin ohrožených sociálním vyloučením jako jsou absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, a to včetně žen). Svým zaměřením projekt přispívá rovněž k aktivní politice zaměstnanosti a k sociální integraci. Vzroste uplatnitelnost absolventů na trhu práce, zlepší se kvalita přípravy zájemců o další studium na vysokých školách ve strojírenských oborech, zvýší se kvalifikace vyučujících, bude umožněn přístup ke kvalitnímu vzdělání ohroženým cílovým skupinám, bude rozšířena nabídka rekvalifikačních kurzů, bude uspokojena poptávka sociálních partnerů po kvalifikované pracovní síle v technologických oblastech strojního obrábění na CNC obráběcích strojích a svařování.

Na předkládaný projekt naváže projekt ESF, OP Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3. Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání, zaměřený na vytvoření a realizaci vzdělávacích programů na modulárním principu.

Aktuální aktivity při realizaci projektu na naši škole (k 3 1.5.2006):

 • Na základě veřejné zakázky jsou dodány všechny výše uvedené položky.
 • Proběhlo zaškolení vyučujících z obsluhy techniky, jak přímo u výrobce, tak při předávání do provozu v našich prostorách.
 • Jsou zpracovány soupisy nástrojů a jejich upínačů pro CNC obráběcí stroje. Je jednáno o profinancování jejich nákupu.
 • Jsou připraveny a podány na UP Ostrava rekvalifikační projekty pro získání prvních uchazečů.
 • Je oživována výpočetní technika.
 • Postupně je zhotovován svépomocí vnitřní zařízení prostor.
 • Před dokončením jsou stavební úpravy nového pracoviště.