O projektu

Název projektu:Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II
Zkrácený název projektu:OKAP II
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Logo projektu:
Datum zahájení projektu:01. 07. 2021
Předpokládané datum ukončení projektu:30. 06. 2023
Celkové způsobilé náklady projektu: mil. Kč (15,4 mil. Kč – naše škola)
Stručný obsah projektu:Úkolem projektu je implementace krajského akčního plánu v oblasti odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v příspěvkových organizacích zřízených Moravskoslezským krajem, doplněná o podporu čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj výuky cizích jazyků.
Cíle projektu:Projekt se v průběhu dvou let (2021–2023) zaměří na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických, čímž chce dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol.
K tomu mají vést klíčové aktivity (KA) projektu:

KA O – Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol
 o1Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen
 o2Vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na osobnostní a profesní rozvoj
 o3Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků
 o4Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání
 o5Centra profesní přípravy
 o6Učitel ve firmě
 o7Žák ve firmě
 o8Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků
 o10Podpora efektivních forem vzdělávání
 o11Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 o12Podpora pedagogického vedení středních odborných škol
 o13Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 o14Podpora rozvoje úředníků veřejné správy
 o15Podpora systematické a dlouhodobé spolupráce škol se zaměstnavateli v oblasti OVP
 o16Podpora odborných praxí u zaměstnavatelů (pilotní program)
 o17Metodická podpora pro koordinátory spolupráce školy a zaměstnavatele
KA K – Podpora kariérového poradenství
 k1Centra kariérového poradenství
 k2Vzdělávání pedagogů ke kariérovému poradenství (včetně VP/KP)
 k3Vzdělávání pedagogických pracovníků k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání (včetně VP/KP)
 k4Motivační workshopy pro žáky 1. ročníků SŠ
 k5Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání
 k6Podpora kapacit kariérového poradenství – metodická podpora, výměna zkušeností, rozvoj
 k7Online nástroje pro kariérové poradenství
 k8Exkurze jako nástroj kariérového poradenství
 k9Personální podpora – Školní kariérový poradce
KA P – Podpora polytechnického vzdělávaní
 p1Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky
 p2Podpora PP v rozvoji polytechnického vzdělávání
 p3Spolupráce se ZŠ, příp. MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
 p4Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli
 p5Projektové dny/výjezdy žáků/exkurze/kempy
 p6Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
 p7Kroužek pro ZŠ
 p8Regionální znalec
 p9Interaktivní vzdělávací programy v Science Centre Svět Techniky
 p10Nové trendy v chemickém vzdělávání
 p11Regionální centra VŠB-TUO
 p12Didaktika odborných předmětů a podpora polytechnické výuky
 p13Rozvoj polytechnického vzdělávání ve spolupráci Pedagogické fakulty s MŠ, ZŠ, SŠ
 p14Badatelské centrum
 p15Území, ve kterém žiji
KA J – Rozvoj výuky cizích jazyků
 j1Mezinárodní spolupráce odborných škol – eTwinning
 j2Prezentiáda
 j3Den ve firmách
 j4Kroužky cizího jazyka
 j5Rozvoj odborné angličtiny na SŠ
 j6Šablony ve výuce cizích jazyků
KA G – Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 g1Gramotnostní podpora k vyrovnávání úrovně žáků
 g2Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
 g3Abaku
 g4ŠKOLA 4.0
 g5Celé Česko čte dětem
 g6Šablony v podpoře ČMG
 g7Aktivity na podporu ČMG pro pedagogické pracovníky napříč předměty
 g8Šachové kroužky
Zapojení školy do projektu:Naše škola je zapojena v těchto klíčových aktivitách:

KA O – Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol
 o2Vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na osobnostní a profesní rozvoj
 o3Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků
 o5Centra profesní přípravy
 o6Učitel ve firmě
 o7Žák ve firmě
 o8Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků
 o10Podpora efektivních forem vzdělávání
 o13Rozvoj škol jako center celoživotního učení
KA K – Podpora kariérového poradenství
 k4Motivační workshopy pro žáky 1. ročníků SŠ
 k9Personální podpora – Školní kariérový poradce
KA P – Podpora polytechnického vzdělávaní
 p3Spolupráce se ZŠ, příp. MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
 p4Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli
 p5Projektové dny/výjezdy žáků/exkurze/kempy
 p6Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
KA J – Rozvoj výuky cizích jazyků
 j2Prezentiáda
 j3Den ve firmách
 j4Kroužky cizího jazyka
 j6Šablony ve výuce cizích jazyků
KA G – Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 g1Gramotnostní podpora k vyrovnávání úrovně žáků
 g2Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
 g6Šablony v podpoře ČMG
Členové týmu z naší školy:Ing. Tomáš Führer, projektový manažer;
Ing. Pavla Horečková, ekonom projektu;
Ing. Petr Vavřiňák,
koordinátor investic a vybavení;
Mgr. Lubomír Franek, odborný garant klíčových aktivit (O);
Mgr. Luděk Šipula, odborný garant klíčových aktivit (K);
Bc. Tomáš Nevřela, odborný garant klíčových aktivit (P);
Mgr. Marcela Kaňáková
, odborný garant klíčových aktivit (G);
Mgr. Ladislava Dúbravová, odborný garant klíčových aktivit (G);
Mgr. Tomáš Hartmann, odborný garant klíčových aktivit (J);
Mgr. Šárka Hrabcová, odborný garant klíčových aktivit (J);