Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání

SIPVZ-Logo

Nacházíte se na stránkách projektu číslo 1872P2006

Elektronické studijní materiály pro dálkové a denní studium

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:

Cílem projektu je vytvoření studijních materiálů, studijních opor a řešených příkladů s výkladem učitele pro dálkové i denní studenty naší školy. Tyto studijní materiály budou studentům k dispozici na internetových stránkách naší školy (případně i na intranetu). Studijní materiály budou vytvořeny pro technické a přírodovědné předměty, neboť v těchto předmětech je poměrně často nedostatek vhodné literatury. Studenti mívají také často problémy s řešením složitějších úloh a tady by jim mohli pomoci vzorové příklady doplněné komentářem učitele.

Dále chceme studentům dálkového studia umožnit přihlašovat se na zkoušky elektronickou formou. Ze začátku e-mailem, v budoucnu přihlašovacím formulářem umístěném na našich webových stránkách.

Dalším návazným cílem je vytvoření elektronické knihovny (studovny) s připojením na internet, barevnou laserovou tiskárnou a scannerem, které budou moci využívat pro své studium a práci na zadaných úkolech. Ne každý student totiž má k dispozici doma nebo v práci internet či tiskárnu. Tato knihovna bude pod studentskou správou, proto bude studentům snadněji a častěji dostupná, než odborná učebna výpočetní techniky, která je v době výuky plně obsazena.

V projektu se také počítá s vytvořením dvou stanic, které budou k dispozici na veřejně přístupném místě ve škole. Tím bude umožněn přístup k informacím o škole a usnadní se komunikace s učiteli a to i širší veřejnosti či rodičům ze sociálně slabších rodin.

Definice ukazatelů dosažení cílového stavu (indikátory, jejich stav před započetím a po ukončení projektu):

V současné době má většina učitelů zpracovány studijní a učební materiály pro sebe ve formě příprav. Je potřeba tyto materiály převést do elektronické podoby, vypracovat nové a doplňující studijní materiály. A u všech těchto materiálu sjednotit formát.

Po dokončení projektu by měli mít žáci k dispozici studijní materiály (doplněné multimediálním výkladem) pro tyto předměty:

  • Elektrotechnika (základy elektrotechniky)
  • Elektronika
  • Elektrická měření
  • Elektrické stroje a přístroje
  • Užití elektrické energie
  • Automatizace
  • Základy techniky
  • Fyzika
  • Matematika

Tento projekt by měl napomoci též k rychlejšímu splnění standardu ICT služeb ve škole umístěním počítačů v kabinetech pro potřeby učitelů.

Dalším cílem je zlepšená komunikace žáků dálkového studia s učiteli pomocí e-mailu, protože v omezeném počtu konzultačních hodin nemají tolik možností přímé komunikace s učitelem.

Zřízení elektronické knihovny (studovny) pro žáky dálkového i denního studia.

Souvislost s ostatní činností organizace:

Škola je vzdělávací instituce a její hlavní činností je vzdělávání žáků denního a dálkového studia. Náš projekt „Elektronické studijní materiály pro dálkové a denní studium“ zlepšuje přístup studentů dálkového i denního studia k učebním textům v elektronické podobě, čímž zvyšuje kvalitu výuky.

Dálkový přístup k materiálům umožňuje šířitelnost výsledků i do jiných škol s výukou jak denního, tak nástavbového dálkového studia, pro které je hlavně určen. Na naší škole bude mít projekt přímý dopad do šesti tříd dálkového nástavbového studia (cca 180 studentů). Projekt zvýší využitelnost ICT a informační gramotnost studentů. A umožní komunikaci studentů a učitelů prostřednictvím internetu.

Soulad s dlouhodobým záměrem zřizovatele:

Projekt je v souladu s ICT plánem školy. Umožní udržet a zlepšit kontinuitu zapojení ITC do výuky. Pomocí tohoto projektu chceme zlepšit výuku dálkového nástavbového studia v tradičních oborech tohoto vzdělávání na naší škole i ve spolupracujících školách tj. Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace a Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, které rovněž vyučují v těchto formách studia shodné a příbuzné obory vzdělávání. Cílem tohoto projektu je v souladu s dlouhodobým plánem zřizovatele podpořit projekty celoživotního vzdělávání.

Řešení projektu:

Škola zřídila elektronickou knihovnu (studovnu), kterou tvoří 5 ks počítačů, přičemž jeden je vybaven DVD/RW mechanikou a je k němu připojena barevná laserová tiskárna a scanner. Studenti mají v knihovně přístup na internet, k učiteli vytvořeným studijním materiálům a mohou odtud i s učiteli komunikovat, popřípadě odesílat splněné úkoly.
Škola zakoupila 2ks PC, které jsou umístěny ve vestibulu školy. Aby byly studentům k dispozici pro rychlé vyhledání informací. Tyto počítače budou sloužit též pro rodiče žáků, kteří nemají přístup na internet a potřebují kontaktovat učitele nebo budou požadovat údaje o škole, o termínech školou pořádaných akcí apod. Tyto PC umožňují přístup na intranet školy a na internetové stránky školy. Tyto PC budou zabezpečeny proti odcizení a poškození.

Vypracované studijní materiály:

Tyto materiály jsou pro prohlížení k dispozici zde. Pro tisk jsou umístěny na intranetu na adrese: \\server\učebí texty

Tisková zpráva: 

V rámci projektu byli vytvořeny výukové materiály pro 9 vyučovacích předmětů se zaměřením především na dálkovou formu studia. Tyto výukové materiály jsou k dispozici na webových stránkách naší školy. Materiály jsou upraveny tak, aby se dali prohlížet, verze materiálů pro tisk jsou umístěny na intranetu školy.

Dále bylo novými osobními počítači vybaveno pět kabinetů učitelů a také sborovna, kde je k dispozici i nová laserová tiskárna a scanner.

Pro žáky a studenty dálkového i denního studia byla zřízena počítačová učebna s pěti osobními počítači, která zajistí žákům přístup na internet a intranet, tedy i k výukovým materiálům. Tato učebna zajišťuje žákům, kteří nemají jiný přístup k internetu lepší přístup k informacím. Učebna je také vybavena laserovou tiskárnou a scannerem. Dále byli zřízeny dvě pracovní stanice, které jsou umístěny ve vestibulu školy a slouží našim žákům, popřípadě jejich rodičům pro přístup k internetu a k informacím o škole a pro snadnou komunikaci žáků a jejich rodičů s učiteli.

Celkově projekt slouží k tomu, aby našim studentům usnadnil přístup k informacím a ke zlepšení kvality jejich přípravy. Jestli tomu tak skutečně bude ukáže až čas.