Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce:

Dle platného znění právních předpisů (vyhláška č. 79/2013 o provádění zákona č. 373/2011 Sb., vyhláška č. 432/2013, která provádí zákon č. 258/2000 Sb.), jsou činnosti prováděné v rámci praktického vyučování na Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30 a smluvních pracovištích zařazeny dle kategorizací prací do kategorie I.

Za práce v kategorii I. (ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) se považují práce, při nichž, podle současného poznání, není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.