v návaznosti na skutečnost, že dne 7. května 2020 byla ve Sbírce zákonů České republiky zveřejněna mj. vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, Vás informujeme, že ustanovení § 65 odst. 4 vyhlášky stanoví, že „Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen.“

Pokud jste již projevili zájem o studium na naši školu, žádost je zaevidována.