Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, se sídlem Na Jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA, IČO: 13644327 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
• Subjekty údajů jsou:
– Žáci
– Zákonní zástupci žáků
– Zaměstnanci
– Účastníci dalšího vzdělávání
– Krátkodobí nájemníci nebytových prostor
• Zpracovávány jsou tyto údaje:
– Jméno a příjmení
– Titul
– Rodné číslo
– Datum narození
– Vzdělání
– Telefon
– E-mail
– Adresa trvalého pobytu / bydliště
– Místo narození
– Státní příslušnost

Pokud Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
– požadovat od Střední školy elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
– požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední školou elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkovou organizací;
– požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední školaou elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
– požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední školou elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední školou elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkovou organizací;
– požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizaci podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkovou organizaci:
– Společnost: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČO: 25884646
– Telefon: 595 693 960,
– e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz