Ekologický a energetický management

Jedním ze základních kritérií, které respektujeme při provozu našich školních objektů je ekologické a energetické hledisko. Ohleduplné chování k životnímu prostředí je nejen nezbytné pro dlouhodobý rozvoj, ale může v současné době přinést i ekonomické profity. Proto jsme se začali orientovat na snížení nákladů na provoz, snížení emisí a použití recyklovatelných materiálů při provozu naší školy.

OBLAST ENERGETICKÁ

Cílem našich aktivit je nastavit takové podmínky provozu, abychom docílili co nejvyššího komfortu užívání a zároveň co nejnižších nákladů. K tomu je třeba nejdříve zjistit stávající stav našich objektů a jejich energetickou náročnost a spořebu energií, zejména :

1. elektrická energie

2. plyn

3. voda

4. teplo

OBLAST EKOLOGICKÁ

V této oblasti je třeba nejdříve zjistit čím ovlivňuje naše škola životní prostředí. Jedná se zejména o spotřebu papíru, množství vyprodukovaného jak tříděného tak zejména nebezpečného odpadu, spotřebu PHM. Ze zjištěných hodnot provedeme rozbor a pokusíme se přijmout opatření a stanovíme cíle ke snížení dopadu činnosti školy na životní prostředí. K těmto účelm jsme vytvořili :

1. EKO management – L.Šipula, J.Führer, M.Kaňaková

2. Energo management – J. Führer, P.Jurečková, M.Majdák

SPOTŘEBA ENERGIE

Hlavním a základním úkolem energetického managementu je sledovat a evidovat spotřeby energií, které naše škola využívá ke svému provozu, aby mohl následně navrhnou a realizovat úsporná opatření, zejména beznákladová a nízkonákladová.

Je samozřejmé, že spotřeba tepla a zemního plynu je výrazně ovlivněna klimatickými podmínkami daného období. Spotřeba vody a elektřiny vykazuje obvykle menší odchylky, neboť je ovlivněna hlavně počtem osob, využívající v daném období objekt.

Charakteristika energetické spotřeby školy

Naše škola je umístěna ve třech objektech s mírně odlišnými energetickými požadavky.

1. Hlavní budova školy , ul. Na Jízdárně 30 využívá

– elektrická energie – dodavatel ČEZ – osvětlenÍ, provoz kuchyně, spotřeba pro výuku v odborné výcviku

– voda – dodavatel SMVAK – běžná spotřeba na mytí a osobní hygienu žáků a zaměstnanců, úklidové práce, provoz kuchyně

– teplo – dodavatel DALKIA – vytápění objektu a příprava TUV

 

2. Budova ul. Hlubinské 24

– elekřina – dodavatel ČEZ – osvětlení, spotřeba pro výuku na dílnách

– voda – dodavatel SMVAK – běžná spotřeba na osobní hygienu žáků a zaměstnanců, úklidové práce

– plyn – dodavatel RWE – vytápění objektu a příprava TUV

3. Budova ul. Hlubinská 28 

– elekřina – dodavatel ČEZ – osvětlení, spotřeba pro výuku na dílnách

– voda – dodavatel SMVAK – běžná spotřeba na mytí a osobní hygienu žáků a zaměstnanců, úklidové práce

– plyn – dodavatel RWE – vytápění objektu a příprava TUV

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ZÁKLADNÍ NÝVRHY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

Elektrická energie
Vzhledem k charakteru spotřeby je základním opatřením požití úsporných světelných zdrojů. Jedná se o osvětlovací tělesa v učebnách, dílnách a kancelářích.

Teplo
Prvním krokem bude nízkonákladové opatření – instalace zajištění termostatických ventilů proti nežádoucí manipulaci a tím přetápění místnosti. Důležitým krokem bude zde osvěta a poučení studentů a zaměstnanců o významu tepelných úspor a použití tohoto opatření

Voda
Základní úsporu ve spotřebě vody beznákladovým opatření je systematická kontrola stavu odběrních míst a osvěta zaměřená na důležitost šetření s vodou jak z hlediska ekologického, tak ekonomického. Nízkonákladovým opatřením pak může být výměna zastaralých armatur a zařizovacích předmětů (pisoáry, splachovače, výtokové armatury).

Zemní plyn
Hlavím úkolem v této oblasti bude oprava OPZ a případná výměna starých a neefektivních pl. kotlů a následně úpravy v topných systémech objektů. Zde se bude jednat o středně až vysokonákladová opatření, která jsou závislá na finančních možnostech školy a zřizovatele

TABULKY A SROVNÁVACÍ GRAFY

 

 

 

 

Nízkonákladová opatření k úspoře tepla v objektu SŠE

Dlouhodobým pozorováním provozu topné soustavy jsme zjistili, že zejména studenti a někdy i zaměstnanci nevhodně manipulují s termostatickými hlavicemi regulační ventilů na topných tělesech ve třídách společných prostorách školní budovy. Jedná se přenastavování hlavic na nevodné teploty z důvodů osobního pocitu tepla a chladu, při větrání v učebnách a někdy i úmyslně a bezdůvodně. Tyto zásahy nejen že narušují systém vytápění, ale ve svém důsledku přinášejí zvýšení spotřeby tepla.
Druhý nepříznivý vliv na spotřebu tepla má fakt , že, v důsledku rekonstrukce ve výměníku v minulých letech došlo k odpojení původních otevřených expanzních nádob. Tyto nádoby byly umístěny v samostatné místnosti nad hlavním schodištěm. Tato místnost je volným neutěsněným otvorem propojena s vytápěným schodištěm. Místnost již není vyhřívána a chlad prostupující otvorem je citelný.
Energetický management školy proto navrhuje přijmout nízkonákladová opatření, jak tomuto zvýšení spotřeby a tepelným ztrátám zabránit a tím dosáhnout úspor ve spotřebě tepla.
1. Termostatické ventily
K zabránění neodborné manipulace s termostatickými hlavicemi ventilů doporučujeme učebnách a společných prostorách opatřit tyto hlavice ochrannými krytu, které zabrání nežádoucí manipulaci. Cena jednoho krytu se pohybuje v rozmezí 130 – 150 Kč. Odhadovaný počet hlavic ve zmíněných prostorách je cca 90. Cena nízkonákladového opatření by se tedy pohybovala v rozmezí 15-20 tisíc korun včetně montážních nákladů. Předpokládaná možná úspora by se podle teoretických výpočtů v závislosti na venkovní teplotě v topném období by se pak pohybovala v rozsahu 6-10 %. Po případné realizaci provedeme srovnání spotřeb v meziročním vyúčtování spotřeby teply. Nezanedbatelným přínosem tohoto opatření je také ochrana proti poškození a odcizení termostatických hlavic.

2. Tepelný únik a ztráty na chodbě
K zabánění úniku tepla do nevytápěné místnosti nad schodištěm navrhujeme velmi jednoduché opatření, a to vložení tepelně izolačního materiálu do mezery mezi stropem a skleněnou stěnu schodiště – polystyrén o tloušťce 100 milimetrů a délce 3 m. Náklady tohoto opatřením pohybují v rozmezí 150-200 Kč.