Maturita

Maturita ve školním roce 2019/2020

Aktuálně

8. 9. 2020

Školní organizační schéma podzimních maturitních zkoušek

Školní organizační schéma podzimních maturitních zkoušek

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky pro podzimní termín

Jednotné zkušební schéma najdete na stránkách Cermatu. Pozvánky ke společné části Maturitní zkoušky Vám budou zaslány hned, jak je bude možné generovat v systému CERISu.

Výpisy z přihlášek

Dne 29. 7. 2020 byly všem žákům, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce rozeslány poštou  a e-mailem výpisy z přihlášek společně s pokyny k potvrzení, jak potvrdit převzetí výpisu z přihlášky.

Pokud jste výpis z přihlášky neobdrželi a přihlášku k maturitní zkoušce jste podali okamžitě kontaktujte ZŘTV Ing. Radima Truchlého e-mailem: truchly@sse-najizdarne.cz nejpozději však do 4. 8. 2020.

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Dnes byly žákům s možností maturitní zkoušky odeslány e-maily s předvyplněnými přihláškami a instrukcemi pro přihlašování.

Pokud jste tento e-mail neobdrželi, můžete přihlášku podat osobně v úterý 14. 7. 2020 v době od 7:00 do 16:30 v kanceláři 223 u ZŘTV Ing. Radima Truchlého.

Nebo mně kontaktujte e-mailem (truchly@sse-najizdarne.cz) a napište, které zkušební předměty si přihlašujete.

Termín pro podání písemné přihlášky řediteli školy je do 25. 7. 2020 (27. 7. 2020).

Důležité informace:

1) Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy? (Informace je důležitá pro žáky v denní formě vzdělávání.)
Podle zákona č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 podle § 44 odst.
(2) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně nebo neúspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku.
(3)Pokud se poslední zkouška maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky konala do 30. června 2020 a žák maturitní nebo závěrečnou zkoušku nevykonal úspěšně, přestává být žákem školy 30. června 2020.

Pro žáky naší školy platí:

 • žáci, kteří byli u maturitní nebo závěrečné zkoušky úspěšní, přestali být následujícím dnem žáky školy;
 • žáci, kteří nebyli u maturitní nebo závěrečné zkoušky úspěšní, jsou žáky školy do 30. 6. 2020.

 Doporučení:

 • Doporučujeme kontaktovat vaší zdravotní pojišťovnu nejpozději v 7. měsíci, lépe ještě v 6. měsíci a oznámit jí, že už nejste žáky školy. Zabráníte tak vzniku dluhu na zdravotním pojištění.
 • Pokud se nechystáte na vysokou školu, kontaktujte také úřad práce.

2) Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2020
Podle vyhlášky č. 233/2020 Sb. ze dne 6. května 2020 o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, podle § 1 odst. (2) Žák do 25. července 2020

 • a) podává přihlášku podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
 • b) podává písemnou žádost o nahrazení zkoušky podle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
 • c) odevzdá vlastní seznam literárních děl podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Informace pro žáky naší školy:

Poté co bude otevřen informační systém pro podzimní termín maturit, budou informace o možném přihlašování zveřejněny na stránkách školy. Přihlašovat se bude možno:

 • osobně v daném termínu a čase;
 • korespondenčně po předchozí domluvě poštou.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy?

Žáci přestávají být žáky školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonali poslední zkoušku maturitní zkoušky (§75, odst. 3 Školský zákon).
Nevykonal-li žák úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit (§75, odst. 3 Školský zákon).

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http: https://maturita.cermat.cz/.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/udelammaturitu/.

Jarní termín maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Maturitní kalendář

Maturitní kalendář naleznete na tomto odkazu.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k podzimní maturitní zkoušce v roce 2020 podává žák řediteli školy nejpozději do 25. července 2020 (25. června pro podzimní termín). Pokud máte zájem o předvyplněnou přihlášku, řiďte se instrukcemi Vašeho třídního učitele nebo zástupce ředitele teoretické vyučování Ing. Radima Truchlého, v opačném případě použijte bianko přihlášku.

Informace pro přihlášení se k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce

Přihlásit k opravné maturitní zkoušce se můžete osobně ve středu 20. 11. 2019 v době od 7:00 do 17:00 (mimo období od 13:00 do 14:00) v kanceláři ZŘTV 223 u Ing. Radima Truchlého. Pokud byste se nemohli dostavit osobně, kontaktujte ZŘTV Ing. Radim Truchlého e-mailem: truchly@sse-najizdarne.cz nebo telefonicky: 556 205 245.
Poslední den pro přihlášení je 2. 12. 2019 (pouze po předchozí domluvě).

Výpis z přihlášky

Výpis z přihlášky slouží ke kontrole správného zadání přihlášky do systému pro maturitní zkoušky. Termín do 18. prosince (30. června pro podzimní termín).

Informace pro převzetí výpisů z přihlášky k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce

Výpis z přihlášky k opravné maturitní zkoušce si můžete vyzvednout osobně ve středu 4. 12. 2019 od 7:00 do 17:00 v kanceláři ZŘTV 223 u Ing. Radima Truchlého. Pokud byste se nemohli dostavit osobně, kontaktujte ZŘTV Ing. Radim Truchlého e-mailem: truchly@sse-najizdarne.cz nebo telefonicky: 556 205 245.

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května. Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky

Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června.
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky:

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk nebo matematika

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: anglický jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

cizí jazyk nebo matematika.

Český jazyk a literatura

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. 
Seznam
literárních děl pro ústní část zkoušky českého jazyka a literatury.
Formulář pro výběr 20 literárních děl.

Anglický jazyk

Seznam témat pro 3. části pracovních listů z anglického jazyka.

Povolené pomůcky k písemným pracím a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem a příjmením.

Profilová část maturitní zkoušky

Nepovinné zkoušky

Všichni žáci mají možnost přihlásit se k centrálně spravované profilové zkoušce Matematika+

Povinné zkoušky podle oboru studia

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Počítačové a zabezpečovací systémy:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MP, šablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhy, kritéria hodnocení).

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Elektrotechnická zařízení:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MPšablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhykritéria hodnocení).

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MPšablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhykritéria hodnocení).

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – denní a dálková forma

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).

64-41-L/51 Podnikání

Zkoušky z Odborných předmětů formou praktické zkoušky, kritéria hodnocení.

Zkouška z Ekonomiky a řízení formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).

Zkouška z Účetnictví a marketingu formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).