Maturita

Maturita ve školním roce 2019/2020

Aktuálně

Maturitní zkouška – aktuální informace

Písemná zkouška z odborných předmětů třídy 3.DP bude zahájena v 8:00 v učebně 313.

Praktické zkoušky tříd 4.MA a 4.MB proběhnou 4. a 5. 6. 2020 podle tohoto harmonogramu, zde si můžete zkontrolovat rozdělení do skupin.

Všem žákům, konajícím opravnou nebo náhradní ústní maturitní zkouškou byl dnes odeslán e-mail s časovým harmonogramem.

Časový harmonogram:
ditaktické testy;
školní organizační schéma.

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 35 tohoto zákona.

zdroj informací výše citovaného článku: zde.

Další důležité informace naleznete zde:
Úplné znění zákona: zde.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiál: zde – PROSTUDUJTE SI!!!
Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky zde.

 

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy?

Žáci přestávají být žáky školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonali poslední zkoušku maturitní zkoušky (§75, odst. 3 Školský zákon).
Nevykonal-li žák úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit (§75, odst. 3 Školský zákon).

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http: https://maturita.cermat.cz/.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/udelammaturitu/.

Jarní termín maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Maturitní kalendář

Maturitní kalendář naleznete na tomto odkazu.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák řediteli školy nejpozději do 1. prosince (25. června pro podzimní termín). Pokud máte zájem o předvyplněnou přihlášku, řiďte se instrukcemi Vašeho třídního učitele, v opačném případě použijte bianko přihlášku.

Informace pro přihlášení se k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce

Přihlásit k opravné maturitní zkoušce se můžete osobně ve středu 20. 11. 2019 v době od 7:00 do 17:00 (mimo období od 13:00 do 14:00) v kanceláři ZŘTV 223 u Ing. Radima Truchlého. Pokud byste se nemohli dostavit osobně, kontaktujte ZŘTV Ing. Radim Truchlého e-mailem: truchly@sse-najizdarne.cz nebo telefonicky: 556 205 245.
Poslední den pro přihlášení je 2. 12. 2019 (pouze po předchozí domluvě).

Výpis z přihlášky

Výpis z přihlášky slouží ke kontrole správného zadání přihlášky do systému pro maturitní zkoušky. Termín do 18. prosince (30. června pro podzimní termín).

Informace pro převzetí výpisů z přihlášky k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce

Výpis z přihlášky k opravné maturitní zkoušce si můžete vyzvednout osobně ve středu 4. 12. 2019 od 7:00 do 17:00 v kanceláři ZŘTV 223 u Ing. Radima Truchlého. Pokud byste se nemohli dostavit osobně, kontaktujte ZŘTV Ing. Radim Truchlého e-mailem: truchly@sse-najizdarne.cz nebo telefonicky: 556 205 245.

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května. Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky

Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od 16. května do 10. června.
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

ŠKOLNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: anglický jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

cizí jazyk nebo matematika.

Český jazyk a literatura

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. 
Seznam
literárních děl pro ústní část zkoušky českého jazyka a literatury.
Formulář pro výběr 20 literárních děl.

Anglický jazyk

Seznam témat pro 3. části pracovních listů z anglického jazyka.

Povolené pomůcky k písemným pracím a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem a příjmením.

Profilová část maturitní zkoušky

Nepovinné zkoušky

Všichni žáci mají možnost přihlásit se k centrálně spravované profilové zkoušce Matematika+

Povinné zkoušky podle oboru studia

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Počítačové a zabezpečovací systémy:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MP, šablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhy, kritéria hodnocení).

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Elektrotechnická zařízení:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MPšablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhykritéria hodnocení).

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MPšablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky (tématické okruhykritéria hodnocení).

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – denní a dálková forma

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).

64-41-L/51 Podnikání

Zkoušky z Odborných předmětů formou praktické zkoušky, kritéria hodnocení.

Zkouška z Ekonomiky a řízení formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).

Zkouška z Účetnictví a marketingu formou ústní zkoušky  (tématické okruhykritéria hodnocení).