Volební komise vyhlašuje doplňkové volby do Školské rady – volit se bude zástupce zletilých žáků.
Volby proběhnou dne 23. 2. 2017 od 1130 do 1430 hodin.
Do Školské rady může být navržena osoba, která je zletilým žákem naší školy a která projevila se svou kandidaturou písemný souhlas.
Volit mohou všichni zletilí žáci naší školy a zákonní zástupci nezletilých žáků naší školy.