Škola je zapojena do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, vyhlášeného MŠMT.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy, a to na nově stanoveném tiskopisu, který je možno stáhnout na stránkách MŠMT.

Nově se na tiskopise přihlášky uvádějí dvě školy. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Termín přijímací zkoušky se nevyplňuje. Uchazeči obdrží pozvánku po 31. březnu 2015. V případě pilotního ověřování je termín pevně stanoven takto:

15. dubna 2015 pro čtyřleté obory vzdělání

   (23-62-L/01 Optik, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik)

           

Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března.

Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření (§ 60 odst. 6 školského zákona).

U oborů vzdělání 23-62-L/01 Optik, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-51-H/01 Elektrikář, 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud je nezbytnou součástí přihlášky Posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace

z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (§ 1 odst. 3 vyhlášky).

Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde v 1. kole k naplnění předpokládaného stavu žáků. Pro tato kola vyhlásí ředitel školy příslušné náležitosti nejpozději ke dni vyhlášení kola přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou budou formou testů

z českého jazyka a literatury a z matematiky. Dodavatelem testů je společnost CERMAT. Podrobnější informace k pilotnímu ověřování jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT a na stránkách společnosti CERMAT.

1) Termín odevzdání přihlášek
– denní studium do 15. března 2014
– dálkové nástavbové studium do 20. března 2014

2) Zdravotní způsobilost doložit
– potvrzením lékaře přímo na přihlášce
– přílohou: „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“

3) Na přihlášce vepsat datum, kdy se uchazeč zúčastní přijímací zkoušky (22. nebo 23. dubna 2014)
– platí jen pro maturitní obory
– příklad přijímacího testu pro nástavbová studia.

4) Zápisový lístek odevzdat do deseti dnů od zveřejnění výsledků (neplatí pro nástavbové studium)
– seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vestibulu školy na  informační tabuli
– Písemně budou rozesílány jen rozhodnutí nepřijatým uchazečům!

5) Odvolání proti nepřijetí podejte v souladu s informacemi napsanými v rozhodnutí o nepřijetí.