Na Profilu zadavatele a na stránkách MSK byla podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zveřejněna výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na službu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby v rámci projektu „Energetické úspory VI. etapa – SŠE Ostrava“

Na základě dotazu byl upraven odstavec 3 v kapitole IV. takto: „3. Dodavatel doloží doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost, tzn. osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta (jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr v oboru „Pozemní stavby“. Odbornou způsobilost je možné prokázat také jako autorizovaná osoba v oboru Architektura (A.1) Postačí prostá kopie dokladu o autorizaci.“ Také viz příloha.