Aktuální informace k přítomnosti osob na příjímacích zkouškách:

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
– negativní test a
– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

DALŠÍ INFORMACE:

  • Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
  • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.
  • V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.
  • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Informujeme Vás, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek (č. j. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. dubna 2021) k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Od školního roku 2016/2017 se změnili některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění §60 – 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen vyhláška).
Změny v přihláškách souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace).

Ilustrační testy 

Přihláška

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy a musí být na školu doručena nejpozději do 1. března 2021. Přihlášku lze podat přímo na studijním oddělení naší školy osobně anebo ji na adresu školy doručit poštou.
Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí a vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné. Obě přihlášky musí být podepsány zákonným zástupcem nezletilého uchazeče. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Uchazečům se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání (jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).

K přijetí do všech oborů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium vyžadujeme samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.

Přijímací zkoušky

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 178/2016 Sb. je stanovena jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia).

1. kolo centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech a to 3. a 4. května 2021. Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné testy má možnost konat v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (první a druhý termín). Nejpozději 14 dní před konáním zkoušky obdrží uchazeč pozvánku k přijímacím zkouškám. Pozvánka bude doručena poštou.
Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou). Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, bude moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání bude v červnu 2021. Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.
Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení probíhá dle kritérií pro přijímání žáků. Kritéria pro přijímání žáků budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2021.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy http://www.sse-najizdarne.cz a na úřední desce školy pod evidenčními čísly uchazečů. Výsledky budou u maturitních oborů vyhlášeny 20. května 2021 a u oborů s výučním listem 19. května 2021.

Rozhodnutí o přijetí budou uchazečům oznámena v souladu s § 183 odst. 2 Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče; (rozhodnutí nebudou zasílána poštou).

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně – do vlastních rukou uchazeči/zákonnému zástupci uchazeče. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče vzdává práva být přijat za žáka Střední školy elektrotechnické. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě úspěšného odvolání.