Každoročně organizujeme pro zájemce kurz Elektrikář, který umožní uchazečům získat pět profesních kvalifikací.

Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a  znalostí. Profesní kvalifikace je část kvalifikace úplné, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Získaná profesní kvalifikace přispěje k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Nabízíme získání osvědčení pro profesní kvalifikace:
Montér elektrických instalací (26-017-H)
Montér elektrických sítí (26-018-H)
Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
Montér hromosvodů (26-021-H)

Na základě úspěšného absolvování zkoušek z těchto profesních kvalifikací má absolvent možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky oboru Elektrikář a získat výuční list.

Kurz je zaměřen na teoretickou a praktickou přípravu uchazečů ke zkouškám z jednotlivých profesních kvalifikací a přípravu k vykonání závěrečné zkoušky oboru elektrikář.

Vstupní předpoklady:
Podmínkou přijetí je přihláška ke studiu, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením a ukončené střední vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení).

Cíl kurzu:
Připravit zájemce k úspěšnému složení zkoušek z jednotlivých profesních kvalifikací daného oboru.

Obsah:
Studium probíhá formou přednášek teoretických znalostí, procvičováním praktických dovedností a samostudiem ve formě e-learningu.

Průběh kurzu:

  1. Vzdělávání probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách dle harmonogramu, který obdrží účastníci na začátku kurzu.
  2. Studium je zahájeno přednáškami z teoretických znalostí potřebných ke studiu jednotlivých profesních kvalifikací. Na těchto přednáškách budou účastníkům vysvětleny okruhy požadovaných vědomostí a předána studijní literatura.
  3. Následuje praktický nácvik dovedností potřebných pro získání jednotlivých profesních kvalifikací a zkoušky z těchto kvalifikací.
  4. Studium pokračuje přednáškami z teoretických znalostí potřebných k vykonání závěrečné zkoušky.
  5. Dále probíhá praktický nácvik dovedností potřebných pro vykonání závěrečné zkoušky
  6. Následuje doplňkové samostudium účastníka, při kterém účastníci dostanou úkoly, které musí splnit ve stanoveném limitu.
  7. Nakonec účastníci složí závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání závěrečných zkoušek (skládá se z písemné, praktické a ústní zkoušky) a budou přezkoušeni ze znalostí potřebných pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Poznámka:
Při hodnocení kompetencí zkoušející (autorizovaná osoba) využívá metodu pozorování, pozoruje, jak uchazeč plní stanovené zadání pracovní činnosti v průběhu ověřování (zkoušky). Zkoušející si zaznamenává svá hodnocení do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Pozorování je často nutno doplnit rozhovorem (pro ověření teoretických znalostí), zkoušený sám vysvětluje použité pracovní postupy a charakterizuje znalosti, které při nich uplatňuje, zkoušející klade odpovídající dotazy pro ověřování znalostí. Zkoušející také využívá metody ústního a písemného ověřování.
V návaznosti na hodnotící standard příslušné profesní kvalifikace podává zkoušený pro každou odbornou způsobilost důkaz o jejím osvojení. Při ověřování kompetencí (způsobilostí) se bezpodmínečně postupuje dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace, který definuje kritéria a způsoby hodnocení, taktéž organizační a metodické pokyny. Hodnotící standardy příslušných profesních kvalifikací jsou uvedeny na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Místo konání kurzu:
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.; budova Na Jízdárně 30/423 (teoretická a praktická výuka), nebo budova Hlubinská 28 (praktická výuka).

Období studia:
Září až listopad následujícího roku

Podání přihlášek:
V období květen – červen

Zkoušky z profesních kvalifikací:
Průběžně dle harmonogramu

Vykonání závěrečných zkoušek:
Prosinec

Učebnice a výukové texty:
Uchazečům bude poskytnut studijní materiál

Cena studia:
Cena studia bude oznámena uchazečům při podání přihlášky. Splatnost je před zahájení kurzu (viz faktura)

Bližší informace:
Mgr. Lubomír Franek
Vedoucí úseku dalšího vzdělávání
Tel: 602 201 283