Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději 1. března 2023.

Termíny konání jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia jsou: 1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023, 2. termín – pátek 14. dubna 2023. 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín – středa 10. května 2023, 2. termín – čtvrtek 11. května 2023.

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky:

  1. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: do 28. dubna 2023 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV (Cermat), do 30. dubna 2023, resp. 3. května 2023 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy v anonymizované podobě
  2.  Obory středního vzdělání s výučním listem: od 22. dubna do 30. dubna 2023

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání proti přijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří jsou přijati do dálkové formy vzdělávání nebo kteří jsou přijati do nástavbového studia.