Operační program:Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010749
Název projektu:Přírodní vědy v technických oborech
Specifický cíl:Vybudování nové učebny přírodovědných předmětů pro výuku fyziky
Celkové výdaje projektu:9 998 984 Kč
Z toho dotace EU:8 499 136 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU!

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizovat či vybudovat učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů, především fyziky a chemie na odborných školách v MSK a zvýšit tak kvalitu výuky těchto předmětů. Modernizace těchto oblastí/předmětů jsou u technických škol na okraji zájmu, přednost většinou dostává vybavení dílen a podpora odborných technických předmětů. Výuka těchto předmětů a materiální podpora je však stejně důležitá jako nutný předpoklad výuky technických předmětů.

Výstup projektu

Výstupem projektu je učebna pro výuku přírodovědných předmětů, především fyziky, která vznikla rekonstrukcí bývalé učebny a následným vybavením učebny IT, prezentační technikou a didaktickými pomůckami pro výuku fyziky (např. soupravy pro pokusy z optiky, elektřiny, mechaniky, pomůcky pro měření základních fyzikálních veličin, demonstrační modely, atd.)