Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z OV

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L/01

Počítačové a zabezpečovací systémy

Profilová část zkoušky z odborného výcviku

Maturitní práce a její obhajoba u zkoušky z odborného výcviku

školní rok 2014/2015

 

Úvod:

Dvoudenní zkouška z OV se skládá z obhajoby maturitní práce s bodovým hodnocením maximálně 30 bodů a praktické zkoušky se zaměřením na sestavení a funkci elektrotechnického zařízení s hodnocením max. 70 bodů.

Profilová část maturitní zkoušky – praktická zkouška:

 

Praktická zkouška je zaměřena na hodnocení znalostí, dovedností a bezpečnosti práce, hodnocení stavby, provedení a funkce výrobku, příprava materiálu, desek plošných spojů, osazování a pájení součástek oživení, nastavení a orientace v dokumentaci.

Hodnocení praktické maturitní zkoušky obsahuje několik částí.

  1. Vlastní funkce výrobku
  2. Úroveň a kvalita pájení
  3. Rozmístění a úprava součástek
  4. Mechanické zpracování
  5. Dodržování prac. postupů
  6. Dodržování bezpečnosti práce a pořádek  na pracovišti

známka

počet dosažených bodů

%

výborně

88 – 100

88 – 100

chvalitebně

75 – 87

75 – 87

dobře

63 – 74

63 – 74

dostatečně

50 – 62

50 – 62

nedostatečně

< 50

< 50

 

Maturitní práce:

Hodnocení maturitní práce je prováděno ve třech krocích A až C. Každý krok je hodnocen samostatně stupněm výborně až nedostatečně. Výsledná známka je stanovena aritmetickým průměrem jednotlivých dílčích známek (podle pravidel zaokrouhlování).

 

 

Krok A – Průběžné hodnocení, účast na konzultacích a průběh konzultací. Kontrolní semináře.

Průběžné hodnocení bere na zřetel:

1. míru samostatnosti a iniciativu při plnění úkolů

2. práci s prameny a další zpracování informací

3. původnost řešení podle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (Autorský zákon)

4. vynalézavost a kreativitu při řešení problémů

5. schopnost spolupráce a komunikace

6. postup práce a dodržování dohodnutého harmonogramu.

7. u praktické práce navíc:

a) dodržování pracovních postupů a bezpečnosti práce

b) úpravu součástek, polotovarů, plošných spojů a pájení

c) mechanické zpracování

d) proměření a odzkoušení funkce výrobku nebo jeho částí

Pravidelné konzultace se uskutečňují nejméně jednou za měsíc a kromě nich provádí vedoucí práce, průběžnou kontrolu soustavné práce žáků (průběžná klasifikace). Kontrolní mechanismy nejsou předepsány, doporučuje se vedení deníku, v němž žáci dokumentují svou činnost.

Ve školním roce 2014/2015 budou probíhat dva povinné kontrolní semináře: první v týdnu od 19. 1. 2015 do 20. 1. 2015 a druhý v týdnu od 30. 3. 2015 do 31. 3. 2015. Na povinných seminářích žáci předvedou své rozpracované práce, na prvním kontrolním semináři 50 % z rozsahu práce, na druhém 100 %. Na těchto seminářích bude práce každého žáka ohodnocena podle kritérií průběžného hodnocení známkou 1 až 5.

Hodnocení provedou přítomní učitelé na návrh vedoucího práce. Průběh a výsledek kontrolního semináře bude zapsán do průběžného hodnotícího formuláře, který podepíší vedoucí práce, třídní učitel a žáci. Žáci odevzdají svou práci ihned po ukončení druhého kontrolního semináře.

 

 

Krok B – Správné a přesné splnění cíle a zadaných úkolů maturitní práce. Obsah, forma a rozsah písemné části práce. Hodnocení vedoucího práce.

Žák zpracovává v maturitní práci samostatně zadané téma (projekt, učební prezentaci, výrobek, teoretický rozbor apod.) pod odborným a metodickým vedením vedoucího práce. Maturitní práce zpracovaná pouze v elektronické podobě je nepřípustná – musí být vytištěna a svázána.

Kontrolu maturitní práce provede vedoucí práce na předepsaném formuláři, posoudí ji z hlediska obsahového (vymezení cílů, úroveň odborných znalostí a jejich aplikování v praxi, schopnost orientace v literatuře a ve vyhledávání zdrojů, jasná formulace, vyjadřovací schopnost, použití odborných termínů…), po stránce formální (strukturování dokumentu, přehlednost, úprava práce…) a u praktické práce především po stránce kvality provedení a celkového zpracování. Dále zhodnotí splnění požadavku na rozsah práce.

Při hodnocení kvality provedení a celkového zpracování výrobku bude vedoucí práce hodnotit:

– dodržování pracovních postupů;

– úpravu součástek, polotovarů, plošných spojů a pájení;

– mechanické zpracování;

– funkčnost výrobku;

– zapouzdření výrobku;

– celkovou úroveň a kvalitu provedení

Při hodnocení písemné části je třeba klást důraz na ochranu autorských práv ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., na bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690, na dodržení zadané struktury práce a na zpracování práce podle základních typografických zásad.

Struktura písemné části maturitní práce:

­  Titulní strana

­  Zadání maturitní práce

­  Prohlášení

­  Obsah maturitní práce (automaticky generovaný)

– Úvod

– Vlastní práce

– Závěr

­  Seznam použité literatury (bibliografické citace)

­  Přílohy

Krok C – Vlastní obhajoba u zkoušky z odborného výcviku

Obhajoba práce bude probíhat formou prezentace práce před komisí s následnou diskuzí k danému tématu.

Známku z obhajoby navrhují členové komise VUOV a UOV. Hodnotí se s ohledem na schopnost žáka prezentovat a obhájit maturitní práci a reagovat na dotazy k tématu práce.

 

 

V Ostravě: ………………………..

 

 

………………………                                                            ………………………

za odborný výcvik                                                                       ředitel SŠE

Mgr. Lubomír Franek                                                            Ing.  Tomáš Führer