O projektu

Název projektu:Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
Zkrácený název projektu:OKAP
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Logo projektu:
Datum zahájení projektu:01. 07. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu:30. 06. 2021
Celkové způsobilé náklady projektu:196,3 mil. Kč (13,6 mil. Kč – naše škola)
Stručný obsah projektu:Úkolem projektu je implementace krajského akčního plánu v oblasti odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v příspěvkových organizacích zřízených Moravskoslezským krajem, doplněná o podporu čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj výuky cizích jazyků.
Cíle projektu:Projekt se v průběhu tří let (2018–2021) zaměří na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických, čímž chce dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol.
K tomu mají vést klíčové aktivity (KA) projektu:

KA O – Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol
o1Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen
o2Vzdělávání pedagogů – didaktika a síťování
o3Vzdělávaní učitelů – odbornost
o4Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání
o5Regionální oborová centra
o6Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů
o7Zavádění prvků duálního vzdělávání
o8Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků, školní a krajská kola ve vybraných oborech
o9Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání
o10Přednášky odborníků z praxe
o11Podpora podnikavosti a kreativity, rozvoj funkční gramotnosti
o12Podpora pedagogického vedení středních odborných škol
KA K – Podpora kariérového poradenství
k1Vznik Centra kariérového poradenství
k2Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP – povinné
k3Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP – nepovinné
k4Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání – povinné
k5Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání – nepovinné
k6Metodická podpora, sdílení, výměna příkladů dobré praxe
k7Propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce
KA P – Podpora polytechnického vzdělávaní
p1Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky
p2Podpora PP v rozvoji polytechnického vzdělávání
p3Spolupráce se ZŠ, příp. MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
p4Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli
p5Projektové dny/výjezdy žáků
p6Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
p7Kroužek pro ZŠ
p8Badatelství v přírodě pro PP
p9Interaktivní vzdělávací programy v Science Centre Svět Techniky
p10Nové trendy v chemickém vzdělávání
KA J – Rozvoj výuky cizích jazyků
j1Mezinárodní spolupráce odborných škol – eTwinning
j2Prezentiáda
j3Den ve firmách
j4Kroužky cizího jazyka
KA G – Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
g1Aktivity na podporu ČMG pro PP napříč předměty
g2Aktivity na podporu ČMG pro PP napříč předměty – Metodické a poradenské centrum pro školy
g3Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
g4Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
g5Šachové kroužky
g6Zavádění ABAKU do škol
g7ŠKOLA 4.0
KA S – Syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních OP VK
s1Syntéza a zhodnocení produktů v oblasti kariérového poradenství v MSK
Zapojení školy do projektu:Naše škola je zapojena v těchto klíčových aktivitách:

o1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen
o3 Vzdělávaní učitelů – odbornost
o5 Regionální oborová centra:
1. Centrum oprav elektrotechnického zařízení
2. Centrum montáže, údržby a oprav zabezpečovací techniky
3. Centrum optiky
4. Centrum elektroniky
o6 Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů
o7 Zavádění prvků duálního vzdělávání
o8 Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků, školní a krajská kola ve vybraných oborech:
1. Soutěž zabezpečovacích systémů
2. Školní kolo – zabezpečovací technika
3. Školní kolo – slaboproudá elektrotechnika
4. Školní kolo – silnoproudá elektrotechnika
5. Školní kolo – Optika – Netradiční brýle
o9 Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání (1 den u jedné firmy)
o10 Přednášky odborníků z praxe
k4 Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání – Motivační workshop pro žáky 1. ročníků
p3 Spolupráce se ZŠ, příp. MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
p4 Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli
p6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ:
1. Kroužek radiotechniky
2. Kroužek elektrotechniky
3. Kroužek optiky
p5 Projektové dny/výjezdy žáků:
1. Moderní domovní instalace Holešov
2. Omega – Brandýs nad Labem, Optika Čivice – Pardubice
3. Vodní elektrárna Hučák – Hradec Králové, OEZ Letohrad
4. Technická exkurze Praha
5. Technické zázemí ZOO Ostrava
j1 Mezinárodní spolupráce odborných škol – eTwinning
j2 Prezentiáda
j3 Den ve firmách
j4 Kroužky cizího jazyka:
1. rozšiřování, prohloubení a procvičení odborné slovní zásoby
2. procvičování rozmanitých společenských situací a vedení konverzace v cizím jazyce
3. rozšířování a procvičování jazykových dovedností.
g4 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
g3 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků:
1. Komunikační dovednosti
2. Vyrovnávací hodiny pro 1. ročníky ČJ
3. Vyrovnávací hodiny pro 1. ročníky M
4. Podpora matematické gramotnosti
Členové týmu z naší školy:Ing. Tomáš Führer, projektový manažer;
Ing. Jarmila Břeňová, ekonom projektu;
Mgr. Lubomír Franek
, koordinátor odborných činností a koordinátor investičních aktivit;
Mgr. Luděk Šipula, garant kariérového vzdělávání;
Mgr. Marcela Kaňáková, garant čtenářské a matematické gramotnosti a cizích jazyků;
Tomáš Nevřela, garant polytechnického vzdělávání;
Ing. Petr Vavřiňák, garant odborného vzdělávání;
Projektové akce realizované naší školou: Technická exkurze Praha 2018
Vzdělávací aktivity realizované naší školou:
Seznam spolupracujících ZŠ:Aktivita P3 – Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří:
ZŠ a MŠ Ludgeřovice, p.o.
ZŠ a MŠ Kobeřice, p.o.
ZŠ Ostrava, Zelená 42, p.o.
ZŠ, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p.o.
MŠ Krajánek
Aktivita P4 – Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli:
ZŠ Hlučín – Rovniny, okres Opava
ZŠ Hlučín, Hornická 7, okres Opava, p.o.
ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o.
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192
Stav projektu na naší škole a výstupy projektu vytvořené naší školou viz zde