• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, ŠVP Provozní
  elektrotechnika ……………………………………………………….. 30 uchazečů
 • Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  1. Úspěšné ukončení SŠ v oboru, jehož kód začíná číslem 26 po převodu klasifikaci oborů dle KKOV, doložené dle §1, odst. 4 (výučním listem) vyhlášky 671/2004 Sb. O přijímacím řízení ve znění pozdějších předpisů.
  2. Uchazeč podá přihlášku ke vzdělávání včetně příloh jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
  3. Uchazeč vykoná jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z matematiky a českého jazyka a literatury.
  4. Uchazeč splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia (►zde). Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání naleznete ►zde. Potvrzení uchazeč dodá nejpozději do 29. března 2024.
 • Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení:
  • Pořadí úspěšnosti bude stanoveno vyšším celkovým bodovým hodnocením jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury.
 • Při rovnosti bodů rozhodnou o umístění uchazečů kritéria v pořadí:
  • 1. vyšší bodové hodnocení matematiky v JPZ
  • 2. vyšší bodové hodnocení otevřených úloh matematiky v JPZ 
  • 3. vyšší bodové hodnocení otevřených úloh českého jazyka v JPZ
  • 4. vyšší bodové hodnocení úloh skupiny A matematiky v JPZ
  • 5. vyšší bodové hodnocení úloh skupiny C matematiky v JPZ
  • 6. vyšší bodové hodnocení úloh skupiny B matematiky v JPZ
  • 7. vyšší bodové hodnocení úloh skupiny D matematiky v JPZ
  • 8. vyšší bodové hodnocení úloh skupiny A českého jazyka v JPZ
  • 9. vyšší bodové hodnocení úloh skupiny C českého jazyka v JPZ
  • 10. vyšší bodové hodnocení úloh skupiny B českého jazyka v JPZ
  • 11. vyšší bodové hodnocení úloh skupiny D českého jazyka v JPZ
  • 12. los za přítomnosti ředitele školy, zástupců ředitele školy. 
 • Pokud uchazeč ukončil stření vzdělání ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit jeho prospěch za II. pololetí školního roku 2019/2020 (Vyhláška č. 200/2021 Sb. § 1 odst. 7).
 • Pro ukrajinské uchazeče o nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:
  1. Na žádost se promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a je nahrazena pohovorem. Pohovor se bude konat v den jednotné přijímací zkoušky, nebo 16. dubna 2024 od 8:00 hodin.
  2. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemnou zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce. Pokud bude uchazeč konat tuto zkoušku v českém jazyce, navyšuje čas o 25% a má právo použít překladový slovník.
  3. Uchazeč musí k přijímacímu řízení doložit:
   • přihlášku ke vzdělávání včetně příloh jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
   • doklad o dočasné ochraně (prostá kopie) nebo doklad o předchozím vzdělávání mimo území ČR
   • osvědčení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.
   • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, popř. o konání písemné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce
  4. Při stanovení pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení budou ukrajinští uchazeči posuzováni podle redukovaného pořadí s ohledem pouze na výsledky přijímací zkoušky z matematiky.
 • Pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky ucházející se o studium ukončené maturitní zkouškou:
  1. Na žádost se promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a je nahrazena pohovorem. Pohovor se bude konat v den jednotné přijímací zkoušky, nebo 16. dubna 2024 od 8:00 hodin.
  2. Uchazeč musí k přijímacímu řízení doložit:
   • přihlášku ke vzdělávání včetně příloh jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
   • doklad o předchozím vzdělávání mimo území ČR
   • osvědčení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.
   • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
  3. Při stanovení pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení budou uchazeči posuzováni podle redukovaného pořadí s ohledem pouze na výsledky přijímací zkoušky z matematiky.
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  • Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
  • Termín přijímacích zkoušek: 12 DUBNA 2024 (1. termín) a 15. DUBNA 2024 (2. termín). Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek zaslaných ředitelem školy.
  • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy, kde měl zkoušku konat. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu 29. nebo 30. 4. 2024.

Přihlášky se odevzdávají v termínu 1. 2. – 20. 2. 2024 jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
Předvyplněná editovatelná přihláška:
Provozní elektrotechnika