• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK, ŠVP Mechanik
  elektrotechnik ……………………………………………………….. 10 uchazečů
  23-62-L/01 OPTIK, ŠVP Optik ……………………………….. 13 uchazečů
 • Kritéria:
  1. Uchazeč splní v den nástupu na SŠ povinnou školní docházku.
  2. Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia potvrzenou lékařem.
  3. Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno na základě bodů z:
   • písemných didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatury z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) konané v rámci 1. kola přijímacího řízení. V případě, že uchazeč nekonal JPZ vykoná školní přijímací zkoušku 16. 6. 2021 (váha 70 % celkového hodnocení).
   • školních výsledků ze ZŠ – průměr z průměrů za I. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ (váha 30 % celkového hodnocení).
   • Výsledné pořadí bude stanoveno pomocí bodů vypočtených ze vzorce:
    BODY = 0,7 × (MA+ČJ) + 30 × [(5-PRŮMĚR )/4], kde MA a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka a literatury a PRŮMĚR je průměr z průměrů za I. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ.
   • Nejvyšší dosažitelný počet je 100 bodů.
   • Při rovnosti bodů rozhodne o umístění uchazečů v pořadí:
    1. Lepší prospěch z I. pololetí 8. třídy.
    2. Lepší známka z matematiky za I. pololetí 8. třídy ZŠ.
    3. Lepší průměrný prospěch.
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

  Termín přijímacích zkoušek: 16. června 2021 v případě, že uchazeč neabsolvoval JPZ.

Přihlášky se odevzdávají do 11. června 2021.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyhlášeny 18. června 2021.