• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK, ŠVP Mechanik elektrotechnik, doplňkový obor 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ……………….. 60 uchazečů
  23-62-L/01 OPTIK, ŠVP Optik, doplňkový obor 23-62-H/01 JEMNÝ MECHANIK ……….………. 30 uchazečů
 • Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  1. Uchazeč splní povinnost školní docházky nebo ukončí základní vzdělání (doloží vysvědčením v den nástupu, tj. 2. září 2024).
  2. Uchazeč podá přihlášku ke vzdělávání včetně příloh jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
  3. Uchazeč vykoná jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z matematiky a českého jazyka a literatury.
  4. Uchazeč splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia (►zde). Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání naleznete ►zde. Potvrzení uchazeč dodá nejpozději do 29. března 2024.
 • Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení:
  1. Hodnocení vysvědčení předchozího vzdělávání (40 %) – výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil školní docházku (Vyhláška č. 422/2023 Sb. v platném znění § 3 odst. 2).
   PRŮMĚR= aritmetický průměr z průměrů za I. a II. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku.
  2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky (60 %).
 • Pořadí uchazečů:
  Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno pomocí bodového hodnocení vypočteného ze vzorce:
  Body celkem = 0,6 ⋅ (MA+ČJ)+ 40 ⋅ [(5-PRŮMĚR)/4], kde MA a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky.
  Nejvyšší dosažitelný počet je 100 bodů.
  Při rovnosti bodů rozhodnou o umístění uchazečů kritéria v pořadí:
  • 1. lepší celkový bodový zisk celé JPZ 
  • 2. lepší bodový zisk z M v JPZ 
  • 3. lepší bodový zisk z otevřených úloh v M JPZ 
  • 4. lepší bodový zisk z otevřených úloh v ČJ JPZ 
  • 5. lepší průměr z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ 
  • 6. lepší průměr z 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ 
  • 7. lepší průměr z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, 
  • 8. los za přítomnosti ředitele školy, zástupců ředitele školy. 
 • Pokud uchazeč ukončil základní vzdělání ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit jeho prospěch za II. pololetí školního roku 2019/2020 (Vyhláška č. 200/2021 Sb. § 1 odst. 7).
 • Pro ukrajinské uchazeče o studium ukončené maturitní zkouškou:
  1. Na žádost se promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a je nahrazena pohovorem. Pohovor se bude konat v den jednotné přijímací zkoušky, nebo 16. dubna 2024 od 8:00 hodin.
  2. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemnou zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce. Pokud bude uchazeč konat tuto zkoušku v českém jazyce, navyšuje čas o 25% a má právo použít překladový slovník.
  3. Uchazeč musí k přijímacímu řízení doložit:
   • přihlášku ke vzdělávání včetně příloh jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
   • doklad o dočasné ochraně (prostá kopie) nebo doklad o předchozím vzdělávání mimo území ČR
   • osvědčení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.
   • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, popř. o konání písemné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce
  4. Při stanovení pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení budou ukrajinští uchazeči posuzováni podle redukovaného pořadí s ohledem pouze na výsledky přijímací zkoušky z matematiky.
 • Pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky ucházející se o studium ukončené maturitní zkouškou:
  1. Na žádost se promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a je nahrazena pohovorem. Pohovor se bude konat v den jednotné přijímací zkoušky, nebo 16. dubna 2024 od 8:00 hodin.
  2. Uchazeč musí k přijímacímu řízení doložit:
   • přihlášku ke vzdělávání včetně příloh jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
   • doklad o předchozím vzdělávání mimo území ČR
   • osvědčení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.
   • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
  3. Při stanovení pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení budou uchazeči posuzováni podle redukovaného pořadí s ohledem pouze na výsledky přijímací zkoušky z matematiky.
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  • Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
  • Termín přijímacích zkoušek: 12 DUBNA 2024 (1. termín) a 15. DUBNA 2024 (2. termín). Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek zaslaných ředitelem školy.
  • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy, kde měl zkoušku konat. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu 29. nebo 30. 4. 2024.

Přihlášky se odevzdávají v termínu 1. 2. – 20. 2. 2024 jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
Předvyplněné editovatelné přihlášky:
Mechanik elektrotechnik
Optik