• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK, ŠVP Mechanik elektrotechnik, doplňkový obor 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ……………….. 60 uchazečů
  23-62-L/01 OPTIK, ŠVP Optik, doplňkový obor 23-62-H/01 JEMNÝ MECHANIK ……….………. 30 uchazečů
 • Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  1. Uchazeč splnil povinnost školní docházky nebo ukončil základní vzdělání.
  2. Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia (►zde). Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání naleznete ►zde.
 • Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení:
  1. Hodnocení vysvědčení předchozího vzdělávání (40 %) – výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil školní docházku (Vyhláška č. 353/2016 Sb. v platném znění § 1 odst. 1).
   – Průměr z průměrů za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy Průměr=(1pol_8r+2pol_8r+1pol_9r)/3.
  2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky (60 %).
 • Pořadí uchazečů:
  Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno pomocí bodového hodnocení vypočteného ze vzorce:
  Body celkem = 0,6 ⋅ (MA+ČJ)+ 40 ⋅ [(5-Průměr)/4],kde MA a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka a literatury a PRŮMĚR je průměr z průměrů za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy Průměr=(1pol_8r+2pol_8r+1pol_9r)/3.
  Nejvyšší dosažitelný počet je 100 bodů.
  Při rovnosti bodů rozhodne o umístění uchazečů v pořadí:
  1. Lepší prospěch z I. pololetí 9. třídy.
  2. Lepší známka z matematiky za I. pololetí 9. třídy ZŠ.
  3. Lepší průměrný prospěch.
 • Pokud uchazeč ukončil základní vzdělání ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit jeho prospěch za II. pololetí školního roku 2019/2020 (Vyhláška č. 200/2021 Sb. § 1 odst. 7).
 • Pro ukrajinské uchazeče o studium ukončené maturitní zkouškou:
  Pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 bylo novelou zákona č. 67/2022 Sb., vyhlášenou pod č. 199/2022 vydáno opatření obecné povahy:
  1. Na žádost se promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a je nahrazena pohovorem.
  2. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemnou zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce. Pokud bude uchazeč konat tuto zkoušku v českém jazyce, navyšuje čas o 25% a má právo použít překladový slovník.
 • Uchazeč musí k přijímacímu řízení doložit:
  • vyplněnou přihlášku
  • doklad o dočasné ochraně (prostá kopie) nebo doklad o předchozím vzdělávání mimo území ČR
  • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, popř. o konání písemné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce
  • osvědčení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.

 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

  Termín přijímacích zkoušek: 13 DUBNA 2023 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě) a 14. DUBNA 2023 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).

Přihlášky se odevzdávají nejpozději do 1. března 2023.
Předvyplněné editovatelné přihlášky:
Mechanik elektrotechnik
Optik