Úřední deska

06.04

Zpráva o hospodaření školy za rok 2016.

Zpráva o hospodaření školy za rok 2016 zde.

07.03

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

24.01

Doplňkové volby do Školské rady

Oznámení o konání doplňkových voleb do Školské rady
Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.

 

Dle platných předpisů vyhlašuje volební komise, stanovená ředitelem školy, doplňkové volby do Školské rady na člena zastupujícího zletilé žáky naší školy.

Volby proběhnou dne 23. 2. 2017 od 11:30 do 14:30 hod. v prostorách Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace.

Do Školské rady může být navržena osoba, která je zletilým žákem naší školy a která projevila se svou kandidaturou do školské rady písemný souhlas. Návrhy kandidátů musí být písemně podány nejpozději do 7. 2. 2017 14:30 hodin k rukám předsedy volební komise.

Zletilého žáka mohou do Školské rady volit z nabídnutých kandidátů zletilí žáci naší školy a zákonní zástupci nezletilých žáků naší školy.