My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

Školní plán EVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO

Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

1. Vymezení pojmu EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé.

Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního prostředí.

EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) klade prioritní důraz na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí apod.

Při realizaci EVVO ve škole se přihlíží k důležitým klíčovým kompetencím definovaným v ŠVP, a to zejména:

Škola EVVO nevyučuje jako samostatný předmět, ale promítá se napříč učebními osnovami všech předmětů. V dlouhodobé perspektivě škola zajišťuje pro plnění úkolů v oblasti EVVO:

2. Plánování a dokumenty EVVO

Základním dokumentem EVVO ve škole je Školní plán EVVO, který je zpravidla vypracován na jeden školní rok, a to k 1. 9. příslušného školního roku. Problematika EVVO se každoročně vyhodnocuje, případně na základě získaných zkušeností upravuje. Je součástí Ročního plánu práce, výroční zprávy o činnosti školy a autoevaluace školy.
Školní plán EVVO vychází z platných učebních dokumentů (zejména z příslušných školních vzdělávacích programů a rámcových vzdělávacích programů), z metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO a z analýzy specifických podmínek školy.

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

OBSAH

1 Ekologická výchova v činnosti školy
1.1 Současná charakteristika EVVO školy

2 Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO
2.1 Cíle v oblasti výchovně vzdělávací
2.2 Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu

3 Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením a zaměstnanci školy

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V ČINNOSTI ŠKOLY

SOUČASNÁ CHARAKTERISTIKA EVVO ŠKOLY

Škola pracuje podle školního plánu EVVO, který je tvořen dlouhodobou částí na cca 5 let a částí krátkodobou která se každoročně aktualizuje.
Ekologická výchova je zařazena jako samostatný předmět ve všech prvních ročnících studijních i učebních oborů
Škola má koordinátora EVVO který v současné době dokončuje specializační studium koordinátorů EVVO.

Příležitosti a cíle:

Prezentovat aktivity více na veřejnosti.
Aktivně třídit odpad.
Přihlásit se do KEV (Klub ekologické výchovy)
Rozšířit spolupráci s ekocentry a středisky ekologické výchovy.
Ekologizace provozu školy.

DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ŠKOLY V OBLASTI EVVO

CÍLE V OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

– Smysluplné zařazení EVVO do všech předmětů jako průřezové téma – poznámky v ŠVP

– Účast žáků na ekologizace provozu školy zejména :

a) Tříděné odpadu – vytvoření systému třídění formou sběrných míst na tříděný odpad

b) Předcházení tvorbě odpadů – vratné obaly a pod.

c) Sběr použitého papíru a jeho odvoz do sběrných surovin – koše na papír v učebnách

d) Úspora učebního materiálu s možností jeho opětovného použití (dílny)

e) Ůspora energií a vody – zavedení úsporných opatření a výchova žáků k úsporám

f) Účast žáků na třídních ekologických projektech – představení ekologických projektů v prostorách školy.

g) Účast žáků na výukovém programu, besedě nebo exkurzi -účast žáků alespoň na jedné akci a jejich vyhodnocení akce.

CÍLE V OBLASTI VYBAVENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROVOZU

Ekologizace provozu školy :

a) Třídění odpadu v kancelářích, kabinetech, ídelně.

b) Předcházení tvorbě odpadů

c) Předcházení tvorbě nadměrných zásob, hospodárnost při manipulaci. hospodárnost v administrativě – snížení spotřeby papírů a jiného spotřebního materiálu

d) Ekologicky šetrné odpady – používání ekologických úklidových a pracích prostředků. Šetrné dávkování.

e) Přesná evidence spotřeby tepla, elektřiny, plynu a vody – zavedení systému odečtu a evidence

d) Energeticky šetrná spotřeba – Energetický audit , kontrola optimálního vytápění a efektivní svícení.

e) Hospodárné nakládání s vodou – Zavádění spořičů vody na toaletách a v učebnách školy.

f) Zavádění beznákladových a nízkonákladových opatření do provozu školy

PRAVIDLA SPOLUPRÁCE KOORDINÁTORA EVVO S VEDENÍM A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Koordinátor spolupracuje s vedením školy při přípravě aktivit a vedení školy vytváří podmínky pro jeho práci

Koordinátor se spolupracovníky – Ekotýmz řad pedagogů i studentú koordinuje realizaci plnění školního plánu EVVO

Koordinátor zpracovává a předkládá aktualizované školní plán EVVO, následně jej vyhodnocuje a zpracovává hodnocení, které je součástí výroční zprávy školy

V Ostravě září 2014 ing. Jiří Führer

 

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

Roční plán EVVO vychází z cílů dlouhodobého plánu s upřesněním a doplněním o akce a úkoly pro školní rok 2015/16

 Všeobecné úkoly

· Koncepčně a systematicky uplatňovat Metodický pokyn k EVVO MŠMT.

· Naplňovat dlouhodobý plán EVVO pro naši školu.

· Spolupráce vedení školy s koordinátorem EVVO na škole, umožnit mu

DVPP v této oblasti.

· Umožnění všem učitelům účast na akcích DVPP v oblasti EVVO.

· Zveřejňovat informace o činnostech a nabídkách všech institucí

zabývajících se EVVO.

· Zařazovat EVVO do všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu včetně

zařazování projektového vyučování.

· Podporovat účast žáků na soutěžích, exkursích.

· Vést žáky ke kladnému vztahu k zdravému životnímu stylu a životnímu

prostředí.

· Vést žáky k aktivnímu se zapojení do aktivit vedoucích k ochraně

životního prostředí.

· Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje v praxi chodu školy

uplatňovat úspory zdrojů energie a surovin (předcházení odpadům, třídění

odpadu, šetření vodou a elektrickou energií, při nákupu kancelářských

a provozních prostředků pro zajištění chodu školy vybírat výrobky šetrné

vůči životnímu prostředí.

 

STRUČNÝ PŘEHLED AKTIVIT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

 

1. Den bez aut – Poznej okolí školy

2. Renarkon

3. Legiovlak

4. Konferene studentů k tématu imigrace.

5. Kulturně historická exkurze v Praze

6. Den stromů

7. Krajská konference koordinátorů EVVO.“

6. Světový Den vody 2017

7. Den země duben .2017

8. Přírodovědná vycházka se soutěží po naučné stezce Landek

9.Tématický zájezd pro vybrané žáky s tématikou EVVO

 

ÚKOLY PRŮB ĚŽNĚ PLNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE

Zlepšení stavu třídění odpadu ve třídách a prostorách školy

Sběr papíru

Recyklohraní – plnění úkolů dle zadání

Sběr baterií a nebezpečného elektroodpadu

Realizace nezkteých z nízkonákladových opatření  energetických úspor

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKCÍ

1. Den bez aut  –  Poznej okolí školy

Naše škola se přihlásila k aktivitě Krajského úřadu, který v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ organizuje již 5. ročník akce „Den bez aut“.

Třídní učitelé na vycházce seznámí žáky s okolím školy a přístupovými cestami ze stanovišť veřejné dopravy.

Při praktickém výkladu bude zdůrazněn význam hromadné dopravy pro snižování množství emisí v centru města. V rámci praktického výkladu bude naplňován obsah průřezových témat školních vzdělávacích programů, zejména v oblasti EVVO a BOZP.

2. Renarkon

Každoročně žáci 1. ročníkú absolvují tématické přednášky a školení z oblastí sociálních společenských právníma protidrogových

3 Legiovlak

Ostravské nádraží bude po dobu 14 dnů místem stání historického „legiovlaku. Při prohlídce se studenti seznámí s historií Čs legionářů

4.Konference studentů – říjen

Naši studenti jsou dnes už pravidelnými účastníky celostátní konference pořádané  agenturou PROFIL Mariánské Lázně.  Studenti zde představují své prezentace na zadané téma . Akce má vysokou společenskou úroveň , neboť v předsednictvu konference zasedají významné politické  osobnosti  našeho regionu a České republiky. Témat v letošním roce výrazně přibylo a naši žáci si vybrali téma „Imigrace“ a Dobrá strava

 

 

5. Kulturně historická exkurze v Praze

Jako každoročně  žáci 4. ročníků navštíví naše hlavní město v třídenní exkurzi. V rámci exkurze budou seznámeni  s nejznámějšími kulturními památkami.  Velmi zajímavým zážitkem pro žáky bude večerní představení v některém z pražských divadel.

6. Den stromů 20.10.

Na pozemcích školy se nachází řada stromů, které zkrášlují a zpříjemňují pracovní prostředí.Málokdo z žáků ví, o jaké stromy se jedná.  Cílem akce bude stromy poznat , botanicky pojmenovat . Po správném určení. Následně pak budou stromy opatřeny tabulkami se stručnou charakteristikou  V tomto roce provedeme označení stromů v zadní části pozemku

7. Den vody.2017

Voda  = život   – známé heslo. Ale co voda vlastně je a umí , to už si někteří z nás ani nedovedou představit. Proto pořádá ČSAV seminář s ukázkami . Studenti naší školy se v tomto roce zúčastní těchto seminářů, kde se o vodě dozvědí více

6. Den země 22.4.2016

Ke Dni Země pořádá každoročně vedení města ve spolupráci s Vysokou školou báňskou T.U. akce na území města.  Dle konkrétního  zaměření se studenti naší školy zúčastní těchto zajímavých přednášek, drobných soutěží  a ukázek v Ostravě- Porubě a Komenského sadech.

7. Přírodovědná vycházka

Občas je třeba ze školy „vypadnout“. Tomu účelu bude sloužit přírodovědná vycházka po naučných stezkách . Naučná stezka „LANDEK“ je jako stvořená k tomuto účelu. Má charakter přírodovědný a historický. V průběhu vycházky budou žáci plnit na stanovištích zajímavé úkoly  a ověří si znalosti botanické a zoologické .

 

ÚKOLY PRŮBĚŽNĚ PLNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE

Zlepšení stavu třídění odpadu ve třídách a prostorách školy

Cílem úkolu je zlepšit podvědomí o potřebě správného a ekologického hospodaření s odpady. Ve třídách máme jednoduchý systém ke třídění odpadu, ten se postupně stává stále méně účinným. Proto postupně chceme zavést systém jednoznačnější s barevným rozlišení odpadních nádob ve třídách a společných prostorách školy. Plnění bude částečně   závislé na finanční možnostech.

Sběr papíru

V pravidelných intervalech shromažďujeme a do sběrných surovin odvážíme nepotřebný kancelářský papír, noviny časopisy a letáky . Sběr provádíme  sběr  Jednou za měsíc

Recyklohraní – plnění úkolů dle zadání

Portál Recyklohraní nám průběžně přináší různé soutěžní úkoly . Ty, které jsou pro nás vhodné vypracováváme

Sběr baterií a nebezpečného elektroodpadu

Vzhledem k charakteru školy a výuky jsme tradičním partnerem firem zabývajících se likvidací nebezpečného odpadu. K tomuto účelu máme sběrná místa pro použité baterie a nebezpečný odpad. Našimi partnery jsou EKOBAT ASEKOL EKOLAMP a další

Realizace  nízkonákladových opatření  energetických úspor

V minulém školním roce jsme vedení  školy navrhli některá nízkonákladová opatření směřující k energetickým úsporám. V letošním školním roce se pokusíme dle finančních možností tato opatření realizovat. Dále se budeme snažit nalézt  další možnosti úspor energií a materiálu jeho efektivním využívání i případnou recyklací.

Nedílnou součástí naší práce bude úzká spolupráce s ekologickými organizacemi   zejména KEV a ekologem krajského úřadu. Dle možností se zástupci naší školy zúčastní akcí pořádaných těmito institucemi , zejména přednášek školení a konferencí s tématikou EVVO

 

Více o recyklohraní